Vakgebied ondernemersdiploma

Getuigschrift van vakbekwaamheid – goederenvervoer – weg

Voor uzelf beginnen als zelfstandig transportondernemer betekent eigen rijder worden. Steeds meer chauffeurs verkiezen een carrière als eigen rijder boven een arbeidsovereenkomst bij een werkgever. De afgelopen jaren zijn er veel zelfstandig transportondernemers gestart. Om als transportondernemer aan de slag te kunnen gaan, is het namelijk een vereiste om in het bezit te zijn van een vakdiploma.

Samenwerking

Ito opleidingen werkt samen Het Beroeps Vervoer College (afgekort BVC, niet te vergissen in de Beroepsvervoer Academie) specialist op het gebied van ondernemersdiploma’s voor het beroepsvervoer op de weg. BVC is net als Ito onderdeel van de NIVOO groep. Met een opleiding bij het Beroeps Vervoer College kunt u rekenen op:

 • Vakdiploma ‘Eigen rijder worden’ snel en vakkundig behalen
 • Studievorm aangepast op uw wensen
 • Altijd de meest actuele lesstof
 • Hoog slagingspercentage
 • Persoonlijke begeleiding
Zelfstandig chauffeur worden: de voordelen

Wanneer u ervoor kiest om zelfstandig chauffeur te worden, dan brengt dit vele voordelen met zich mee. Zelfstandig chauffeurs ervaren de volgende voordelen:

 • Zelfstandigheid: eigen rijders zijn immers eigen baas;
 • Het bepalen van eigen werktijden;
 • Keuze in opdrachten en opdrachtgevers;
 • De potentie om te groeien als bedrijf.
Voordat u eigen rijder kunt worden

Voordat u kunt genieten van de voordelen die een zzp’er transport heeft, moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo heeft de overheid enkele eisen gesteld waar een chauffeur aan moet voldoen voordat deze in aanmerking komt voor de benodigde transportvergunning. Een van de eisen is het bezitten van een vakdiploma. Dit wordt getoetst aan de hand van een zestal examens, afgenomen door de divisie CCV van het CBR.
De vereisten om eigen rijder te mogen worden

Het behalen van het vakdiploma is wellicht de grootste stap richting eigen rijder worden, maar dit bewijs van vakbekwaamheid is onvoldoende om uw transportvergunning te behalen. Er zijn vier eisen waaraan moet worden voldaan alvorens u een vergunning bij de NIWO kunt aanvragen of verlengen:

 1. Beschikking over een vestiging in Nederland en vrachtauto
  Er dient minimaal één vrachtauto tot uw beschikking te staan. Deze vrachtauto kan volledig in eigendom zijn, maar mag ook gehuurd of geleased worden.
 2. Verklaring van betrouwbaarheid
  Dit kan worden aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 3. Kredietwaardigheid / financiële draagkracht
  Om te voldoen aan de eisen voor kredietwaardigheid, dient u als zelfstandig transportondernemer te beschikken over een vastgesteld minimaal vermogen. Dit kan worden aangetoond door officiële documenten, gecontroleerd door een door het NIWO geaccepteerde deskundige.
 4. Verklaring van vakbekwaamheid
  Het erkende vakdiploma dat door middel van een zestal examens wordt getoetst door de divisie CCV van het CBR. Dit betreft de volgende modules:
  Bedrijfsmanagement
  Personeelsmanagement
  Calculatie
  Financieel management
  Wegvervoer Goederen – deel 1
  Wegvervoer Goederen – deel 2

Deze schriftelijke examens zijn geen gemakkelijke opgave, vooral als de theorie al jaren niet is opgefrist. Wij verzorgen diverse opleidingen, van klassikale lessen tot het volgen van een thuisstudie met persoonlijke ondersteuning via mail of telefoon, waarmee u de ideale voorbereiding krijgt op één of meerdere examens.

Verschillende termen voor een transportvergunning
 • Er worden diverse termen gebruikt voor de benodigde vergunning, namelijk:
 • Communautaire vergunning
 • Eurovergunning
 • NIWO-vergunning
 • Transportvergunning (beroepsgoederenvervoer)

Het gaat hierbij echter om dezelfde vergunning. De officiële naam is de communautaire vergunning, maar in de volksmond gebruikt men regelmatig één van de andere bovengenoemde termen.

Hieronder vindt u meer informatie aangaande de modules die de cursist dient te doorlopen, echter de kans bestaat dat de cursist vrijgesteld is van één of meerdere ondernemersexamens. Meer leest u hierover op de website van CBR.

Veelgestelde vragen | Vergunningsplicht

Indien u dieren vervoert tegen vergoeding van een of meer derden, is er sprake van beroepsgoederenvervoer en geldt dus de vergunningplicht. Bij ‘hobby-vervoer’, of tijdelijk vervoer zoals het vervoeren van paarden naar een paardenwedstrijd, vervoeren van paarden voor de keuring en veterinair onderzoek dat niet tegen betaling van derden geschiedt, geldt de vergunningplicht niet. Het gaat dus steeds om de vraag of het ‘eigen’ vervoer betreft of vervoer tegen betaling van derden met een vrachtauto waarvan het toegestane laadvermogen meer dan 500 kg bedraagt.

Let op: mogelijk heeft u naast de Eurovergunning ook een vergunning voor transport van levende dieren nodig. BRON NIWO

Ook voor koeriers en pakketdiensten is de Eurovergunning nodig wanneer het vervoer plaatsvindt met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. Kijk bij: Technisch -> Eigenschappen -> Laadvermogen. Het doet er dus niet toe hoe zwaar uw lading is. BRON NIWO

In beginsel zijn gemeenten vergunningplichtig, tenzij er sprake is van vervoer dat vrijgesteld is ingevolge artikel 3, sub a en b van de Regeling wegvervoer goederen:

“a. vervoer bij de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen die vrijkomen uit percelen waar zodanige stoffen geregeld in particuliere huishoudens ontstaan;
b. vervoer bij de verwijdering van afvalstoffen die vrijkomen bij de uitvoering van reinigingswerken welke door, of in opdracht van, gemeentelijke diensten worden verricht;”

Per casus dient te worden bekeken of de gemeente onder deze vrijstelling valt. BRON NIWO

Nee. De Eurovergunning wordt op naam van de vervoerder afgegeven en is niet overdraagbaar. Het is dus niet toegestaan om tussen ondernemingen vergunningbewijzen uit te wisselen. Dit is een economisch delict. De hoogte van de boete bedraagt in 2021 € 4.400,- . BRON NIWO

Nee. Voor Nederlandse vervoersondernemingen geldt de vergunningplicht vanaf 500 kg laadvermogen. De 3500 kg grens komt uit Verordening 1071/2009/EG en betreft overigens het toegestane totale massa: dat is het laadvermogen +  het eigen gewicht van het voertuig. Het maakt daarbij niet uit of het om binnenlandse ritten of internationale ritten gaat.

Dit volgt uit artikel 2.1, lid 3 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg): “De beroepsverordening voor het wegvervoer is van toepassing op het beroepsvervoer door een in Nederland gevestigde ondernemer dat wordt verricht met één of meer vrachtauto’s met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram.” BRON NIWO

U kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket -> Index: Zoek vergunninghouders  BRON NIWO

Geen hit op het ondernemersloket betekent dat de onderneming niet in bezit van de Eurovergunning is. Het kan zijn dat de aanvraag voor de Eurovergunning (nog) niet is goedgekeurd. Ook kan het zijn dat de Eurovergunning van de onderneming is ingetrokken.

Eigen vervoer is overigens vrijgesteld van vergunningplicht.

Neem bij twijfel contact op met de NIWO.

BRON NIWO

U kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek vergunninghouders wegvervoer.

Staat de onderneming daar niet tussen? Dan kunt u via een webformulier (desgewenst anoniem) uw vermoeden melden bij de NIWO. Lees meer over het Meldpunt misstanden transportsector.

BRON NIWO

Voor grensoverschrijdend vervoer heeft u altijd een Eurovergunning nodig. Binnenlands vervoer van goederen ten behoeve van een andere rechtspersoon is aan te merken als eigen vervoer indien die rechtspersoon samen met de vervoerder financieel, organisatorisch en economisch een eenheid vormen.

Dit volgt uit artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

BRON NIWO

De Eurovergunning wordt aangevraagd op de werkmaatschappij, de onderneming die daadwerkelijk de vervoersactiviteiten uitvoert. De werkmaatschappij moet aantonen te voldoen aan alle eisen, waaronder de eis van kredietwaardigheid. Indien de voertuigen in een andere onderneming zitten, kunnen deze via een huurovereenkomst ter beschikking worden gesteld aan de werkmaatschappij.

Indien er sprake is van alleen binnenlands vervoer en de ondernemingen te beschouwen zijn als een fiscale eenheid in de zin van artikel 1.2, lid 4 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg), dan kan één Eurovergunning voor al uw ondernemingen gelden.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Aanvraag eurovergunning

Een Eurovergunning wordt verleend als de aanvrager voldoet aan de eisen van:

 • reële vestiging
 • vakbekwaamheid
 • kredietwaardigheid / financiële draagkracht
 • betrouwbaarheid

Daarnaast mag er geen sprake van zijn dat de Wet Bibob moet worden toegepast.

BRON NIWO

Nee. U kunt de aanvraag voor Eurovergunning al indienen en hoeft niet te wachten tot de stukken compleet zijn. De NIWO moet wettelijk gezien binnen 8 weken op een complete aanvraag beslissen. Als er stukken ontbreken, dan wordt de behandeltermijn opgeschort (= stilgezet)  totdat de stukken zijn ontvangen. U kunt bij de aanvraag vermelden welke stukken u nog mist en dat u deze nog zult nasturen.

BRON NIWO

De NIWO raadt aan om uw aanvraag online via het NIWO-ondernemersloket in te dienen. U moet met uw eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger inloggen.

Mocht dit onverhoopt door een storing niet lukken, dan kunt u onder vermelding van het KVK-nummer de aanvraag indienen via loket@niwo.nl.

BRON NIWO

Ja, dat kan. U dient wel als onderneming op voorhand uw gemachtigde voor uw eHerkenning te machtigen. Hoe dit dient te gebeuren, moet u nagaan bij uw aanbieder van de eHerkenning.

De NIWO is wettelijk gezien verplicht binnen 8 weken op uw complete aanvraag te beslissen. Deze termijn begint zodra alle gegevens voor de beoordeling van de aanvraag zijn ontvangen en het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de NIWO staat. Als er stukken ontbreken dan wordt de behandeltermijn opgeschort (stilgezet), totdat de NIWO de stukken ontvangt. U ontvangt hierover bericht per e-mail. Voldoet u aan alle eisen, dan wordt de aanvraag toegewezen. In veel gevallen lukt dit al binnen 1 tot 3 weken.  BRON NIWO

Zodra uw aanvraag bij de NIWO geregistreerd staat, ontvangt u automatisch een e-mail met daarin een zaaknummer.

Wilt u weten hoe het gaat met de behandeling van uw aanvraag, dan kunt u mailen of bellen met de NIWO. Houdt uw KVK-nummer of het zaaknummer van de aanvraag bij de hand.

Van bepaalde aanvragen (nog niet alle) kunt u de voortgang ook inzien op uw persoonlijke pagina op het NIWO-ondernemersloket. Om in te loggen heeft u eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig. BRON NIWO

Als u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar kunt u als volgt indienen:

 • online via het NIWO-ondernemersloket. Voor uw indentificatie moet u inloggen met eHerkenning, niveau 3 (EH3).
 • per post sturen naar: NIWO – Postbus 3004 – 2280 MB Rijswijk.

Tegen een beslissing op het bezwaar kan nog beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  BRON NIWO

In wet- en regelgeving wordt de Eurovergunnning meestal ‘communautaire vergunning’ genoemd. Het is namelijk een vergunning die in alle lidstaten van de Europese Unie wordt uitgegeven aan ondernemingen in de eigen lidstaat. De regels en voorwaarden staan in Europese Verordeningen. Wel heeft elke lidstaat de mogelijkheid om in eigen wet- en regelgeving aanvullende voorwaarden te stellen. In Nederland is dat de Wet Wegvervoer goederen. BRON NIWO

Een gemeente hoeft voor de aanvraag van een Eurovergunning alleen het vakdiploma van de vervoersmanager en de VOG NP van de vervoersmanager te overleggen. De vervoersmanager moet in loondienst zijn. Er zijn geen financiële stukken nodig en ook geen VOG t.a.v. de gemeente.

De vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg is voor een gemeente vaak alleen nodig voor het ophalen van bedrijfsafval, dan is het beroepsgoederenvervoer. De gemeente wordt dan betaald door die bedrijven. Voor eigen vervoer en het ophalen van huisvuil bij burgers/inwoners is geen vergunning nodig.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Eis van betrouwbaarheid

Een van de voorwaarden voor een Eurovergunning is de eis van betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid toont u aan met een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

Welke VOG een onderneming moet overleggen aan de NIWO, ligt aan de rechtsvorm en de vervoersmanager.

 • Is de onderneming een eenmanszaak? Dan moet u een VOG voor Natuurlijke Personen (VOG NP) overleggen.
 • Is de onderneming een B.V., een V.O.F., C.V. of een maatschap? Dan vraagt de onderneming een VOG voor Rechtspersonen (VOG RP) aan. Zowel de onderneming als alle bij KVK vermelde vennoten / bestuurders worden gescreend. Ingeval van bestuurders die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit moet een VOG NP worden aangevraagd in het land waar men woonachtig is of het land van herkomst.
 • Is er een (aangetrokken) vervoersmanager die als gevolmachtigde van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan moet deze vervoersmanager ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) overleggen.

Waarom moet ik als V.O.F. , C.V. of maatschap een VOG voor Rechtspersonen aanvragen?
De Wet wegvervoer goederen (Wwg) heeft in artikel 1.2, lid 2 bepaald dat onder rechtspersoon mede wordt verstaan de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid en de maatschap.

Moet ik voor het aanvragen van een VIHB-registratie een VOG opsturen?
Niet alle VIHB-aanvragers hoeven hun betrouwbaarheid aan te tonen d.m.v. een VOG. Controleer eerst of dit voor u geldt. BRON NIWO

De VOG voor een vervoersvergunning mag maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van het indienen van de vergunningaanvraag bij de NIWO. Heeft u nog niet alle stukken verzameld voor uw vergunningaanvraag, maar al wel een VOG  bezit? Dan adviseren wij om de vergunningaanvraag alvast in te dienen, om te voorkomen dat de NIWO uw VOG niet meer accepteert.

De VOG voor een VIHB-registratie mag overigens maximaal 3 maanden oud zijn. BRON NIWO

U hoeft geen VOG aan te vragen. Met een Eurovergunning voldoet u aan alle voorwaarden voor een VIHB-registratie. BRON NIWO

Ja, dat kan. De NIWO werkt mee aan een pilot van Justis voor het online aanvragen van een VOG NP. De  NIWO hoeft daarom geen aanvraagcode voor u klaar te zetten.

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

BRON NIWO

Dan kiest u het profiel ‘vergunning beroepsgoederenvervoer’.  BRON NIWO

U kunt de VOG NP schriftelijk of online aanvragen. U kunt een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente waar u staat ingeschreven. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35 (tarief 2022).

Gebruik altijd een aanvraagformulieren VOG NP van de NIWO-website, waarop het juiste screeningsprofiel is aangevinkt en die door de NIWO is ondertekend.

De NIWO werkt mee aan een pilot met Justis, zodat u de VOG NP online kunt aanvragen bij de Justis. U betaalt voor deze online aanvraag € 33,85  (tarief 2022).

In het stappenplan vindt u de link naar de website van Justis.  Lees meer bij het onderdeel Formulieren

BRON NIWO

Een VOG RP kunt u zowel online als schriftelijk aanvragen bij Justis.

Het PDF-formulier bevat een toelichting met algemene informatie waarin vermeld staat hoe het ingevuld moet worden, wat u mee moet sturen en waar u het formulier naar toe kunt sturen.

Is de VOG RP bedoeld voor een aanvraag van een Eurovergunning?

 • PDF-formulier: Vraag 1.2 Doel van de aanvraag is dan: ‘het aanvragen van communautaire vergunning goederenvervoer over de weg’.
 • Online? Kies bij doel van de aanvraag: ‘Wegvervoerondernemer goederenvervoer’.

Is de VOG RP bedoeld voor de aanvraag van een VIHB-registratie (u heeft geen Eurovergunning en gaat deze ook niet aanvragen)?

 • Doel van de aanvraag: ‘VIHB-registratie’

De kosten voor de aanvraag zijn € 207,- (tarief 2021).

Contact met screeningsautoriteit Justis
Heeft u vragen over de VOG RP of het digitale aanvraagproces? Justis is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via +31 (0) 88 – 998 22 00.
Lees ook de Veelgestelde vragen over de VOG RP op de Justis-website.

BRON NIWO

Nadat u de VOG NP-aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen één tot vier weken bericht van Dienst Justis. De behandeltijd van een VOG-aanvraag kan variëren. Dit is deels ook afhankelijk van de drukte bij Justis.

De behandeltermijn van de VOG RP-aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Meestal ontvangt u binnen circa 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing op uw aanvraag. BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Eis van kredietwaardigheid

RA-accountants en AA-accountants: www.nba.nl
NOAB-leden: www.noab.nl
RB-leden: rb.nl

BRON NIWO

Op dit moment mag de NIWO alleen verklaringen die zijn opgesteld door een RA- of AA- accountant (NBA), een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs (RB) accepteren. Dit is bepaald in artikel 6, lid 6 van de Regeling wegvervoer goederen.

Na goedkeuring van de minister, kan de NIWO een andere beroepsvereniging aanwijzen. Voorwaarden voor een aanwijzing zijn onder andere permanente educatie, het houden van toezicht vanuit de beroepsvereniging, het kennen van een onafhankelijk eigen tuchtrecht en het gebonden zijn aan een Reglement Beroepsuitoefening.

BRON NIWO

Bij het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op. 
Lees meer over de achtergestelde lening en solvabiliteit. 

BRON NIWO

In samenspraak met de NBA, NOAB en RB heeft de NIWO een voorbeeld opgesteld van een leningsovereenkomst achtergestelde lening.

Voorbeeld Overeenkomst achtergestelde lening

BRON NIWO

De oudedagsreserve zal conform de berekening van het risicodragend vermogen voor 50% worden meegenomen als eigen vermogen bij de bepaling van de solvabiliteit.

BRON NIWO

De oudedagsreserve zal conform de berekening van het risicodragend vermogen voor 50% worden meegenomen als eigen vermogen bij de bepaling van de solvabiliteit.

BRON NIWO

Op dit moment zijn er geen aanvullende normen die gelden voor de waardering van balansposten. Voor het opstellen van de vermogensopstelling kan dus aangesloten worden op de reguliere commerciële of fiscale grondslagen die de onderneming hanteert bij het opstellen van de jaarrekening.
Indien het vermogen volgens de jaarrekening onvoldoende is voor de kredietwaardigheid kan een eventuele overwaarde in de onderneming of in privé (bij eenmanszaken en v.o.f.’s) worden aangetoond middels taxaties en woz-beschikkingen. In dit geval mogen alle privévermogens worden meegenomen in een vermogensopstelling. Bij een eenmanszaak kan ook het saldo op een van de bankrekeningen worden meegeteld.

BRON NIWO

Een tot een groep behorende rechtspersoon kan worden vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te publiceren, indien onder meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de moedermaatschappij schriftelijk verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar dochtermaatschappij; de zogeheten 403-verklaring. Een 403-verklaring moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze 403-verklaring is vereist, omdat de NIWO niet de beschikking heeft over de jaarrekening van de dochter; deze is immers vrijgesteld van de publicatieplicht. Op deze wijze weet de NIWO dat de moedermaatschappij garant staat voor de dochtermaatschappij.

BRON NIWO

Bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning stelt de NIWO vast of een vervoersonderneming aangemerkt wordt als zogeheten ‘risicobedrijf’. De NIWO gebruikt de term ‘risicobedrijf’ omdat deze term in de Europese wet- en regelgeving gebruikt wordt.

Van een ‘risicobedrijf’ is sprake als het eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen).

Een ‘risicobedrijf’ moet jaarlijks bij de NIWO aantonen nog steeds te voldoen aan de eis van kredietwaardigheid. In geval van aflossing van een achtergestelde lening en/of een solvabiliteitsratio van meer dan 20% vervalt de kwalificatie van risicobedrijf en hoeft een onderneming niet meer jaarlijks aan te tonen te voldoen aan deze eis.

U kunt hier meer lezen over ‘risicobedrijven’.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Eis van reële vestiging

Ja. Met de Eurovergunning mag u goederen vervoeren binnen de grenzen van de Europese Unie. Wel moet u rekeninghouden met de cabotageregels. Cabotage is binnenlands vervoer in een ander land. Aan cabotageritten binnen de Europese Unie zijn beperkingen gesteld. Een EU-vervoerder mag in aansluiting op een beladen internationale rit maximaal 3 cabotageritten in een andere lidstaat uitvoeren binnen een periode van 7 dagen. Daarbij geldt voor retourcabotage dat op de terugweg naar huis na lege binnenkomst in een lidstaat 1 cabotagerit binnen 3 dagen gedaan mag worden. Deze beperkende regels gelden vanaf 14 mei 2010 en staan in Verordening 1072/2009/EG.

Indien wordt vastgesteld dat beroepsgoederenvervoer hoofdzakelijk wordt uitgevoerd met laad- en losplaatsen buiten Nederland voor niet-Nederlandse opdrachtgevers, kan dit leiden tot de conclusie dat er geen werkelijk en duurzame vestiging is in Nederland. Dit kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. BRON NIWO

Nee. Als startende ondernemer hoeft u niet meteen een voertuig tot uw beschikking te hebben. Zodra de vergunning is verleend moet u binnen 6 maanden over één of meer voertuigen beschikken. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (door middel van een eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst).

Pas nadat u dit heeft aangetoond, zult u het vergunningbewijs(/-bewijzen) ontvangen. Toont u binnen 6 maanden na toekenning van de Eurovergunning niet aan dat u over één of meer voertuigen beschikt, dan wordt de vergunning ingetrokken.

BRON NIWO

Ja. U mag het voertuig ook huren van uw opdrachtgever, maar het is wel vereist dat u het risico draagt van het voertuig en de goederen (transportverzekering). Dit moet u kunnen aantonen door bijvoorbeeld een huurovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst te overleggen. Natuurlijk moet hier wel een vergoeding tegenover staan, anders is er geen sprake van een ‘gehuurd voertuig’ in de zin van de Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg. De vergoeding mag niet zijn verdisconteerd met de ritprijs van de opdracht.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Eis van vakbekwaamheid

Nee. De Eurovergunning is niet hetzelfde als het vakdiploma. Het vakdiploma is het getuigschrift van vakbekwaamheid. Een ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft het vakdiploma/getuigschrift ‘Vakbekwaamheid Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg’ nodig. Hiermee wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid.

De Eurovergunning wordt afgegeven door de NIWO. Het vakdiploma wordt afgegeven door het CBR na het behalen van examens.

BRON NIWO

Voor het vakdiploma legt u een zestal examens af. Het CBR organiseert deze examens op verschillende locaties in Nederland. Zodra u alle examens heeft gehaald ontvangt u van het CBR het diploma/getuigschrift. Het vakdiploma heeft u vervolgens nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO.
Er zijn diverse opleidingsinstituten. U kunt ze vinden via advertenties in vakbladen of met zoekmachines op internet. De brancheorganisaties in het wegvervoer kunnen u ook helpen. U kunt ook op basis van zelfstudie de examens behalen.

BRON NIWO

Het kan zijn dat u vrijstelling kunt krijgen voor bepaalde modules, omdat u een bepaalde (voor)opleiding heeft gedaan. U kunt bij het CBR vrijstelling aanvragen.

BRON NIWO

Ja, maar ook de (tijdelijke) vakbekwame vervoersmanager moet aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent dat de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming. Het spreekt voor zich dat de NIWO dergelijke aanvragen bij behandeling kritisch bekijkt en nader onderzoek kan instellen naar de inbreng van de vakbekwaamheid.

BRON NIWO

Ja. Partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen in een eenmanszaak of hun gezamenlijke v.o.f. de vakbekwaamheid inbrengen. Er moet altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) worden overgelegd.

Op de lijst vergunninghouders wordt deze echtgenoot/geregistreerd partner vermeld als vervoersmanager van de onderneming. Deze lijst is voor een ieder zichtbaar en staat op het NIWO-ondernemersloket- Zoek vergunninghouders.

Ook in geval van een B.V. mag de echtgenoot/partner de vakbekwaamheid inbrengen, maar dan wordt hij/zij niet meer als meewerkend echtgenoot aangemerkt. Hij/zij moet dan bij de KVK als bestuurder of gevolmachtigde worden ingeschreven.

BRON NIWO

De NIWO accepteert naast de Nederlandse vakdiploma’s ook buitenlandse vakdiploma’s. Echter sinds 4 december 2011 moet u het vakdiploma halen in de lidstaat waar u woont of werkt, ofwel uw gewone verblijfplaats.

De ‘gewone verblijfplaats’ betekent de plaats waar een persoon gewoonlijk leeft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke bindingen die aantonen dat de persoon nauw verbonden is met de plaats waar hij woont. Dus als u woont of werkt in Nederland en u wilt bijvoorbeeld in Duitsland het examen afleggen, dan is dat slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit volgt uit artikel 8, lid 2 van Verordening 1072/2009/EG.

BRON NIWO

Ja. U kunt uw registratie als vervoersmanager beëindigen bij de NIWO. U moet de beëindiging schriftelijk melden bij de NIWO. U kunt dit verzoek mailen naar loket@niwo.nl onder vermelding van het codenummer of het KVK-nummer van de desbetreffende onderneming.

Let op: u dient ook als gevolmachtigde bij de betreffende vervoersonderneming uitgeschreven te worden uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Zodra de uitschrijving uit KVK zichtbaar is geworden, wordt de registratie van uw vakdiploma (bij die ene vervoersonderneming) verwijderd.

BRON NIWO

Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is getreden, wordt het Britse vakdiploma per 1 januari 2021 niet meer erkend als geldig diploma binnen de EU.

Dit heeft tot gevolg dat houders van een Brits vakdiploma per 1 januari 2021 niet langer voldoen aan het vergunningvereiste van vakbekwaamheid en dus dat de ondernemingen waarbinnen zij hun vakbekwaamheid inbrengen, niet meer voldoen aan alle vergunningvoorwaarden.

In goed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is besloten om de houders van een Brits vakdiploma voor 1 juli 2021 (ook) in het bezit te stellen van een Nederlands vakdiploma. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht en de desbetreffende ondernemingen hoeven zelf niets te doen.

BRON NIWO

De vervoersmanager is degene met de vereiste vakbekwaamheid (het vakdiploma ‘Vakbekwaamheid Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg’).

Een interne vervoersmanager geeft daadwerkelijk en permanent leiding aan de vervoersactiviteiten van de onderneming en heeft een reële band met de onderneming, bijvoorbeeld als werknemer, directeur of eigenaar. Indien de vervoersmanager in loondienst is, moet een arbeidsovereenkomst worden overgelegd. Een interne vervoersmanager mag leiding geven aan één vervoersonderneming of één holding met een onbeperkt aantal voertuigen. Als de onderneming niet beschikt over een interne vervoersmanager, kan er een externe vervoersmanager worden aangetrokken.

De externe vervoersmanager moet ook daadwerkelijk en permanent leiding geven aan de vervoersactiviteiten van de onderneming, moet op grond van een managementovereenkomst werkzaam zijn, waarin in ieder geval de verantwoordelijkheden als vervoersmanager staan, het aantal uur en de vergoeding die hij/zij daarvoor ontvangt. De externe vervoersmanager mag – in de hoedanigheid van vervoersmanager – geen beheerder van vervoersactiviteiten zijn van meer dan 4 verschillende vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal 50 vrachtauto’s. Deze regel geldt ook voor de interne vervoersmanager, wanneer deze bij meerdere ondernemingen vervoersmanager is. (Max. 4 ondernemingen met max. 50 voertuigen).

BRON NIWO

Er gelden geen vaste normen, zoals het aantal werkuren per voertuig. De NIWO stelt bij inzet van een externe vervoersmanager vrijwel altijd een onderzoek in. Het onderzoek richt zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honorering van de verrichte werkzaamheden en eventuele dienstverbanden elders. Bij de beoordeling wordt uiteraard ook rekening gehouden met de omvang en aard van de onderneming. De NIWO beoordeelt dus het totaalplaatje. Het moet aannemelijk zijn dat u als vervoersmanager:
a) alle werkzaamheden met elkaar kunt combineren en
b) het aantal uren bij de betreffende onderneming in verhouding staat tot het aantal vergunningbewijzen (voertuigen dus).

Mocht niet aannemelijk zijn geworden dat u daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de vervoersactiviteiten, kan dit leiden tot intrekking van de aan de vervoersonderneming verleende Eurovergunning. Dit kan weer aanleiding geven tot onderzoek naar uw werkzaamheden als (externe) vervoersmanager bij een andere vervoersonderneming.

Voor meer informatie over de vakbekwaamheid en de eisen die hieraan worden gesteld, kunt u artikel 5 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en de toelichting hierop lezen.

BRON NIWO

Indien de vervoersmanager is uitgetreden, voldoet uw onderneming niet meer aan de eis van vakbekwaamheid. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken. Deze vervoersmanager dient ook aan te tonen dat hij betrouwbaar is door het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP). Indien hij geen geldige VOG NP kan overleggen, voldoet de vervoersonderneming naast de eis van vakbekwaamheid ook niet aan de eis van betrouwbaarheid.

BRON NIWO

Ja, dit is mogelijk. Als vervoersmanager moet u daadwerkelijk en permanent leiding geven aan de vervoersactiviteiten en moet er een reële band bestaan met de vervoersonderneming(en) waar u in dienst bent. Het moet aannemelijk zijn dat u als vervoersmanager alle werkzaamheden met elkaar kunt combineren en dat het aantal uren bij de betreffende onderneming in verhouding staat tot het aantal vergunningbewijzen (voertuigen). Wel geldt een beperking: u mag als vervoersmanager uw vakdiploma inbrengen bij maximaal 4 vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal 50 voertuigen. Voor een interne vervoersmanager geldt de uitzondering dat deze leiding mag geven aan een onbeperkt aantal voertuigen indien deze voertuigen tot één vervoersonderneming behoren of indien hij werkzaam is bij een holding waaronder de werkmaatschappij valt.

De NIWO bekijkt dergelijke aanvragen kritisch en kan een nader onderzoek instellen naar de inbreng van de vakbekwaamheid. Mocht niet aannemelijk zijn geworden dat u daadwerkelijk en permanent leiding geeft aan de vervoersactiviteiten, dan kan dit leiden tot intrekking van de aan de onderneming verleende Eurovergunning. Dit kan weer aanleiding geven tot onderzoek naar uw werkzaamheden als (externe) vervoersmanager bij een andere vervoersonderneming.

BRON NIWO

Nee. Het is niet toegestaan dat een externe vervoersmanager tevens werkzaam kan zijn als, bij of voor de opdrachtgever van de onderneming waar hij zijn vakbekwaamheid inbrengt. Dit betekent dus dat een externe vervoersmanager nooit tegelijkertijd bij een opdrachtgever en opdrachtnemer werkzaam kan zijn. Hiermee wordt beoogd belangenverstrengeling te voorkomen.

Dit volgt uit artikel 4, lid 2, onderdeel d van Verordening 1071/2009/EG.

BRON NIWO

U bent in principe verantwoordelijk voor alle vervoersactiviteiten van de onderneming. Zo hoort u ook toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving. Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd, is het aan de vervoersmanager om hier in ieder geval op te acteren.
Daarnaast is het ERRU-register van groot belang. Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar bepaalde overtredingen begaat, kan bij een maximaal aantal strafpunten de status van betrouwbaarheid verliezen waardoor de Eurovergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt kan worden verklaard.

Meer informatie:

ERRU

Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg

BRON NIWO

De aansprakelijkheid van de vervoersmanager kan in de arbeids-/managementovereenkomst worden geregeld. Of u dit doet en de wijze waarop dit gebeurt, bent u vrij in. Dit is vooral iets tussen de vervoersmanager en de vervoersonderneming. Het wordt geadviseerd om dit wel te regelen in de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast is het ERRU-register van groot belang. Een vervoersonderneming of vervoersmanager die in de Europese Unie binnen een periode van twee jaar bepaalde overtredingen begaat, kan bij een maximaal aantal strafpunten de status van betrouwbaarheid verliezen waardoor de Eurovergunning geschorst of ingetrokken kan worden en de werkzame vervoersmanager ongeschikt kan worden verklaard.

Meer informatie

ERRU

Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg

BRON NIWO

Nee. Als de eigenaar van een eenmanszaak, een directeur van een besloten vennootschap of een vennoot van een vennootschap onder firma zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel aangenomen dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten. In dat geval hoeft geen urenschema en/of een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd. Het overleggen van (een afschrift) van het vakdiploma zal voldoende zijn.

In het geval dat de vervoersmanager een werknemer van de onderneming is of extern is ingehuurd, moet in ieder geval een urenschema, arbeidsovereenkomst of (management)overeenkomst worden overgelegd.

BRON NIWO

Als er geen vervoersmanager wordt vermeld betekent dit dat de vervoersmanager uit de vervoersonderneming is getreden. Bij uittreding van een vervoersmanager voldoet de vervoersonderneming niet meer aan de eis van vakbekwaamheid. De vervoersonderneming kan maximaal een half jaar in de gelegenheid worden gesteld om alsnog in de eis van vakbekwaamheid te voorzien.

NIWO-ondernemersloket -> Zoek vergunninghouders wegvervoer

BRON NIWO

Ja. Zolang de vervoersmanager een woonplaats blijft hebben in de Europese Unie en aantoonbaar permanent en daadwerkelijk leiding blijft geven aan de vervoersactiviteiten van de vervoersonderneming, heeft de emigratie van de vervoersmanager geen gevolgen voor de Eurovergunning.

BRON NIWO

Nee, in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) zijn geen mogelijkheden opgenomen voor een tijdelijke vergunning of ontheffing van de eis van vakbekwaamheid.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Laadvermogen

Het laadvermogen van een voertuig is het maximale gewicht dat een voertuig aan lading mag vervoeren. Dit is exclusief het gewicht van de inzittende(n).

De RDW hanteert het volgende begrip: Het laadvermogen is de wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig verminderd met de ledige masse, uitgedrukt in kilogram.

BRON NIWO

Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. Typ het kenteken en kijk bij: Technisch -> Eigenschappen -> Laadvermogen.

RDW kentekencheck

BRON NIWO

Bepalend voor de vergunningplicht is het laadvermogen van het voertuig. Als het laadvermogen meer is dan 500 kilogram, dan heeft u een vergunning nodig. Het laadvermogen kunt u controleren met de RDW kentekencheck. U kunt dit laadvermogen eventueel administratief laten verlagen via de RDW.

BRON NIWO

Neem voor het indienen van een verzoek tot verlaging van het laadvermogen contact op met de RDW.

Aanpassen gewicht van uw bedrijfsauto bij de RDW.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Uitzonderingsgronden

Vervoer van kranten, tijdschriften, reclamedrukwerken, verricht in een distributie- of verspreidbedrijf, mits deze onderneming de beschikking heeft over niet meer dan een vrachtauto of over twee vrachtauto’s, mits een daarvan een aanhangwagen is, en waarbij geldt dat het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, van de vrachtauto, dan wel van de beide vrachtauto’s gezamenlijk, niet meer bedraagt dan 3500 kg is vrijgesteld. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet.

Dit volgt uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel e van de Regeling wegvervoer goederen.

BRON NIWO

Zolang er uitsluitend post wordt vervoerd, geldt er geen vergunningplicht. De Universele Postdienst ziet toe op de bezorging van geadresseerde postzegelpost in Nederland en daarbuiten. Onder deze dienstverlening vallen:

 • Brieven met een gewicht tot 2 kilogram.
 • Postpakketten met een maximum gewicht van 10 kilogram (buitenland maximaal 20 kilogram).
 • Aangetekende en verzekerde poststukken.

Alle postvervoerondernemingen moeten zich aan de Postwet houden. Op basis van artikel 1, lid 5 onderdeel a van Verordening 1072/2009/EG is postvervoer in het kader van een universele dienst vrijgesteld van vergunningen. Voor al het ander soort vervoer, bijvoorbeeld pakketten, is wel een Eurovergunning nodig.

Voor al het ander soort vervoer, bijvoorbeeld pakketten, is wel een Eurovergunning nodig.

BRON NIWO

Nee. De Eurovergunning is niet nodig bij vervoer:

 • naar of binnen Nederland van voertuigen en toebehoren die hun bestemming niet kunnen bereiken door pech, een ongeluk of het uitvallen van de bestuurder
 • binnen Nederland van in beslag genomen voertuigen, met speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto’s met een laadvermogen van niet meer dan 3.500 kg en speciaal daarvoor ingerichte aanhangwagens met een laadvermogen van niet meer dan 1.500 kg, in opdracht van organisaties die zich op grond van polisvoorwaarden of lidmaatschap verbonden hebben tot hulpverlening of in opdracht van Nederlandse overheidsinstanties.

Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet.

Op basis van artikel 1, lid 5, onderdeel b van Verordening 1072/2009/EG juncto artikel 3 (aanhef en), onderdeel f van de Regeling wegvervoer goederen kan dergelijk vervoer worden vrijgesteld van de vergunningsplicht.

BRON NIWO

Een Eurovergunning is niet nodig bij vervoer binnen Nederland van betonmortelspecie met daartoe speciaal ingerichte vrachtauto’s (betonmixers) van de betonmortelfabriek naar bouwprojecten in aanbouw.  Mocht u aan deze voorwaarden voldoen, dan geldt de vergunningplicht niet.

Dit volgt uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel g van de Regeling wegvervoer goederen.

BRON NIWO

Het vervoer lijkt in dit geval een ondersteunende bedrijfsactiviteit te zijn die noodzakelijk is om de hoofdactiviteit van uw onderneming uit te voeren: de ene keer verkoop van voertuigen, de andere keer reparatie en onderhoud. Het vervoer is vrijgesteld van de vergunningplicht als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

Goederenvervoer met motorvoertuigen voor zover aan de volgende eisen wordt voldaan:

 1. de vervoerde goederen zijn eigendom van de onderneming of zijn door haar verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld;
 2. het doel van het vervoer is de goederen naar de onderneming te brengen of deze vanuit de onderneming te verzenden, ofwel deze te verplaatsen binnen of buiten de onderneming voor haar eigen behoeften;
 3. de voor dit vervoer gebruikte motorvoertuigen worden bestuurd door personeel dat in dienst is of ter beschikking gesteld is van de onderneming krachtens een contractuele verplichting;
 4. de voertuigen die de goederen vervoeren, zijn eigendom van de onderneming, zijn door haar op krediet gekocht of zijn door haar gehuurd, in het laatste geval mits zij voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18  januari  2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, en
 5. dergelijk vervoer is slechts een secundaire bedrijvigheid in het kader van de algemene werkzaamheden van de onderneming;

Dit volgt uit artikel 1, lid 5, onderdeel d van Verordening 1072/2009/EG.

BRON NIWO

Nee. Het is niet mogelijk om een tijdelijke ontheffing/vrijstelling te krijgen om zonder Eurovergunning te rijden. Zolang u niet aan de gestelde vergunningvoorwaarden voldoet, zal de Eurovergunning niet worden afgegeven.

Bent u vergunninghouder, maar voldoet u binnen de looptijd van uw Eurovergunning niet meer aan één van de vier vergunningeisen? Dan kan er een overbruggingstermijn van maximaal zes maanden worden verleend om (opnieuw) aan de vergunningeisen te voldoen. Dit volgt uit artikel 13, lid 1 van Verordening 1071/2009/EG.

BRON NIWO

Nee. Voor het vervoeren van eigen goederen en goederen die bedoeld zijn om de hoofdactiviteit te kunnen verrichten, is geen vergunning nodig. Een Eurovergunning is op grond van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg) pas nodig indien u vervoer voor derden verricht voor eigen rekening en risico tegen betaling.

BRON NIWO

Ja. Voor beroepsgoederenvervoer met dit type voertuigen geldt de vergunningplicht.

Let op: De uitzonderingsgrond uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel d van de Regeling wegvervoer goederen kan van toepassing zijn.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Vergunningsbewijzen

Zodra uw aanvraag voor een Eurovergunning is toegewezen, ontvangt u per post:

 • de beschikking (brief met de beslissing)
 • de Eurovergunning (het ‘origineel’)
 • de Eurovergunningbewijzen (de ‘kopie’ ofwel de ‘voor eensluidend gewaarmerkte afschriften’)

U ontvangt het aantal gevraagde vergunningbewijzen voor zover het aangetoonde risicodragend vermogen voldoende is en u heeft aangetoond dat u desbetreffende voertuigen ter beschikking hebt.

Indien nodig kunt u daarna extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket.

BRON NIWO

Als uw verlengingsaanvraag is toegekend, ontvangt u een beschikking. In dezelfde envelop worden ook de nieuwe Eurovergunning en de nieuwe vergunningbewijzen toegezonden. Bij de aanvraag heeft u daarvoor al € 25,00 per vergunningbewijs betaald.

BRON NIWO

Ja. Maar alleen als het gaat om voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

In feite dient er tegenover ieder vergunningbewijs een voertuig ter beschikking te staan. Als u meer voertuigen gaat inzetten, heeft u dus ook meer vergunningbewijzen nodig. U kunt extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. U betaalt € 25,00 per af te geven vergunningbewijs.

Vóór de afgifte toetst de NIWO eerst of het totaal aantal bewijzen dat u wenst te hebben, binnen het eerder aangetoonde risicodragend vermogen ligt. Ook dient u aan te tonen dat u over datzelfde aantal voertuigen beschikt.

BRON NIWO

Nee, er staat geen kenteken op het vergunningbewijs. De vergunningbewijzen kunnen binnen de onderneming gewisseld worden tussen verschillende voertuigen.

Wel moet er altijd een vergunningbewijs op naam van de vervoersonderneming aanwezig zijn in het voertuig, als het voertuig door deze onderneming wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer.

BRON NIWO

In artikel 4, lid 6 van Verordening 1072/2009/EG is bepaald dat op elk voertuig dat wordt ingezet voor beroepsgoederenvervoer een vergunningbewijs aanwezig dient te zijn.

Deze verplichting is ook te vinden in de nationale wetgeving, namelijk in artikel 2.5, lid 2 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Deze luidt: Het is een in Nederland of in een andere lidstaat gevestigde vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten zonder de aanwezigheid in de vrachtauto van een eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning, bedoeld in het eerste lid.

BRON NIWO

Ja. Op verzoek moet uw vergunningbewijs aan de controlerende beambten getoond worden.

Ja. Een vergunningbewijs is niet gebonden aan een kenteken, maar staat op naam van de onderneming. Het vergunningbewijs moet wel in het geleende voertuig aanwezig zijn. Daarnaast moet u bij een controle kunnen aantonen dat het geleende voertuig ter beschikking staat van de onderneming die de vergunning heeft en het vervoer verricht.

BRON NIWO

Nee, het plastificeren of lamineren is niet toegestaan. Lamineren is verboden omdat echtheidskenmerken tijdens controles minder goed kunnen worden beoordeeld. Bij het verrichten van vervoer waarvoor de vergunningplicht geldt, moet de ondernemer zorgen voor de aanwezigheid van een vergunningbewijs op het voertuig. Deze moet op verzoek aan de controlerende beambten getoond worden.

BRON NIWO

U kunt melding van vermissing doen bij de NIWO onder vermelding van de nummers van de vergunningbewijzen die vermist zijn. Dit doet u door in te loggen op het NIWO-ondernemersloket. Hier vult u het formulier ‘verklaring vermissing’ in, zodat de NIWO deze vergunningbewijzen kan afboeken. Heeft u nieuwe vergunningbewijzen nodig, dan kunt u deze ook gelijktijdig aanvragen. U ontvangt pas nieuwe vergunningbewijzen wanneer wij de ‘verklaring vermissing’ hebben ontvangen.

Let op: De ‘verklaring vermissing’ is een geschrift met bewijsbestemming. Mocht blijken dat deze verklaring valselijk is opgemaakt of vervalst is, dan zal de NIWO aangifte doen wegens valsheid in geschrifte.

NIWO-ondernemersloket -> Vermissing vergunningbewijs

BRON NIWO

Verlopen vergunningen kunt u zelf vernietigen. Vergunningen zijn verlopen als de einddatum is bereikt.

De vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd aan de NIWO. U kunt ze per post versturen aan:

NIWO
Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH)

Indien u op korte termijn de vergunningbewijzen gaat gebruiken, hoeft u de vergunningbewijzen niet terug te sturen. Zodra u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister.

BRON NIWO

Elke transportbedrijf in Nederland wordt aangeslagen voor het aantal vergunningbewijzen,  dat zij op peildatum in bezit hebben. De twee vaste peildata zijn 1 januari en 1 juli. Dit komt voort uit artikel 4.6 van de Wet Wegvervoer Goederen.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Verlenging eurovergunning

Nee. Een Eurovergunning die verlopen is kan niet meer verlengd worden. Uw verlengingsaanvraag moet daarom ruim voordat uw Eurovergunning verloopt bij de NIWO ontvangen zijn. Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen.  Indien blijkt dat bepaalde stukken ontbreken of onvoldoende zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, vraagt de NIWO u deze alsnog aan te leveren. Daar gaat vaak tijd mee verloren. Een te late of incomplete aanvraag kan betekenen dat uw Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en zijn geldigheid verliest.

Verlengingsaanvragen die ontvangen zijn na afloopdatum van uw Eurovergunning worden als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning geregistreerd.

Wel kunt u, na het indienen van de aanvraag, in aanmerking komen voor overbruggingsbewijzen. Deze zijn maximaal een half jaar geldig, gerekend vanaf de einddatum van uw (bijna) verlopen Eurovergunning.

BRON NIWO

Na het indienen van een aanvraag voor het verlengen van de Eurovergunning, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om overbruggingsbewijzen aan te vragen. De overbruggingsbewijzen kunnen de periode overbruggen, waarin de onderneming niet langer zou beschikken over een geldige Eurovergunning. Overbruggingsbewijzen zijn maximaal 6 maanden geldig, gerekend vanaf de einddatum van de vergunning.

Als de verlengingsaanvraag kort voor de einddatum van de Eurovergunning is ingediend, kunnen overbruggingsbewijzen verstrekt worden die geldig zijn vanaf einddatum van de Eurovergunning.

Wordt een verlengingsaanvraag ingediend na de einddatum van de Eurovergunning, dan kan de begindatum van de overbruggingsbewijzen nooit voor de datum van die aanvraag liggen. De geldigheid van het overbruggingsbewijs eindigt maximaal 6 maanden na de einddatum van de inmiddels verlopen vergunning. Bovendien wordt deze verlengingsaanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning.

Voor de afgifte van overbruggingsbewijzen brengt de NIWO u € 25,- per bewijs in rekening.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | Wijzigingen

U kunt uw Eurovergunning beëindigen door dit schriftelijk aan de NIWO kenbaar te maken. U kunt dit ook online regelen via het NIWO-ondernemersloket. Vervolgens stuurt u de Eurovergunning en de in uw bezit zijnde vergunningbewijzen retour aan de NIWO:

Postbus 3004
2280 MB Rijswijk (ZH) Nederland

U kunt ervoor kiezen om de vervoersdocumenten per aangetekende post te versturen, zodat u altijd kunt bewijzen dat u ze heeft opgestuurd en daarmee aan uw verplichting heeft voldaan.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging (beschikking) van de intrekking van uw Eurovergunning.

BRON NIWO

Ja. Zodra er sprake is van een nieuw KVK-nummer moet de vervoersonderneming een nieuwe aanvraag voor een Eurovergunning indienen, die opnieuw wordt getoetst aan de eisen van vergunningverlening.

Om te voorkomen dat u zonder vergunning komt te zitten, adviseren wij u om de procedure bij de KVK volgens onderstaande stappenplan te doen.

Stap 1.
U schrijft de nieuwe rechtsvorm in bij de Kamer van Koophandel (KVK). De activiteitenomschrijving is dan als volgt: ‘Voorbereidende handelingen tot het voortzetten van (bedrijfsnaam) op het adres (adres) per (datum)’. Let op: u moet de inschrijving voorbereiden en een afspraak maken via de website van KVK. Vraag tijdens de afspraak of de medewerker van KVK u kan helpen met de formulieren die nodig zijn voor stap 3.

Stap 2.
U vraagt een vergunning voor de nieuwe vervoersonderneming aan bij de NIWO.

Stap 3.
Zodra de vergunning aan de nieuwe vervoersonderneming is verleend, kunt u de voortzetting van de oude vervoersonderneming (met de oude rechtsvorm) naar de nieuwe rechtsvorm registreren. De oude rechtsvorm wordt daarmee uitgeschreven. Dit kan via de post naar KVK verstuurd worden. Kijk op de website van KVK voor het juiste postadres.

Stap 4.
Vergeet niet dat u de Eurovergunning en -bewijzen van de oude vervoersonderneming binnen één week aan de NIWO moet retourneren.

BRON NIWO

Nee. Een overgangssituatie is niet mogelijk omdat het gaat om twee verschillende juridische entiteiten (vervoersondernemingen). De Eurovergunning is gebonden aan de juridische entiteit die de Eurovergunning aanvraagt en krijgt. De nieuwe vervoersonderneming zou dan rijden op de vergunning van een derde (de oude vervoersonderneming dus), hetgeen niet is toegestaan op grond van artikel 2.7 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Dit is een economisch delict.

BRON NIWO

Ja, dat kan. Een bestuurswijziging (bijv. directeur, vennoot) heeft gevolgen als het de persoon betreft die het vakdiploma bezit. Als de vervoersmanager met het vakdiploma uit dienst treedt of anderszins wegvalt uit de onderneming moet zo snel mogelijk een andere vervoersmanager worden aangewezen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken. Daarnaast zal ook de eis van betrouwbaarheid opnieuw worden getoetst. De onderneming moet namelijk gedurende de gehele vergunningperiode voldoen aan de vergunningvoorwaarden.

BRON NIWO

Als de nieuwe vervoersmanager/vakbekwame persoon geen directeur, vennoot of eigenaar is, moet hij/zij ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als gevolmachtigde (=procuratiehouder/bedrijfsleider). Ook moet u een kopie van het vakdiploma en een afschrift van de arbeids- of managementovereenkomst meesturen.

Als het om een externe vervoersmanager gaat, dan stelt de NIWO vrijwel altijd een onderzoek in naar het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan de vervoersactiviteiten. Geef de wijziging zo snel mogelijk door en bij voorkeur via het NIWO-ondernemersloket -> Bestuurswijziging.

BRON NIWO

Ja. Als gevolg van een naams-/adreswijziging zijn de vervoersdocumenten (Eurovergunning en de vergunningbewijzen) niet langer geldig. Het persoonsgebonden karakter van de Eurovergunning brengt met zich mee dat de vergunning door een naams-/adreswijziging van rechtswege vervalt. Dit volgt uit artikel 13, lid 4 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.

Zodra de wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is doorgevoerd, moet u spoedig een aanvraag voor vervanging van uw vervoersdocumenten indienen. De NIWO berekent daarvoor alleen administratiekosten van € 24,50. Nadat u de vervoersdocumenten heeft omgewisseld, stuurt u de oude terug naar de NIWO.
Ga naar: NIWO-ondernemersloket -> Wijziging naam of adres

BRON NIWO

Het uitgangspunt is dat de vervoersactiviteiten van de gefailleerde onderneming zijn beëindigd en dat de vervoersonderneming geen beroepsgoederenvervoer meer verricht. De curator dient daarom de aan de failliete onderneming verstrekte Eurovergunning en de daarbij behorende vergunningbewijzen aan de NIWO te retourneren.

De curator kan met een machtiging van de rechter-commissaris de activiteiten van de failliete vervoersonderneming enige tijd voortzetten. Dit kan rechtmatig gebeuren als de failliete vervoersonderneming gedurende deze periode blijft beschikken over de verleende vergunning(bewijzen). In de praktijk is dit hoogstens zes tot acht weken. Zodra de vervoersactiviteiten worden gestaakt moeten de vervoersdocumenten binnen één week worden geretourneerd.

Er hoeft dus geen apart verzoek tot voortzetting van de vervoersactiviteiten bij de NIWO te worden ingediend. De vervoersdocumenten moeten uiterlijk acht weken na datum van faillissement worden geretourneerd. Als dat niet gebeurt, dan kan de NIWO een last onder dwangsom opleggen.

BRON NIWO

Veelgestelde vragen | ZZP’ers en de eis van dienstbetrekking

Nee, in het beroepsgoederenvervoer is het niet toegestaan om uzelf als chauffeur in de vorm van een zzp-er te verhuren. Dit mag alleen binnen het eigen vervoer. Een vervoersonderneming mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

 • bij de onderneming in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking (werkgeversverklaring);
 • ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat aangewezen is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het verhuren van chauffeurs; de chauffeur moet een verklaring van terbeschikkingstelling kunnen tonen, of
 • als er sprake is van collegiale inleen (zonder winstoogmerk en ter beschikking gesteld door een collega vergunninghouder).

Meer informatie over de Verklaring van dienstbetrekking.

BRON NIWO

Een zzp’er mag voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor een andere vervoersonderneming, maar dan moet de zzp’er voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de zzp’er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
 • de zzp’er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, leaseovereenkomst of huurovereenkomst). De zzp’er mag het voertuig ook huren van zijn opdrachtgever, maar het is wel vereist dat hij het risico draagt van het voertuig en de goederen (transportverzekering). Dit moet hij ook kunnen aantonen middels het overleggen van een huurovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst enz. Natuurlijk moet hier wel een vergoeding tegenover staan, anders is er geen sprake van een ‘gehuurd voertuig’ in de zin van de Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg;
 • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van de vervoersonderneming van de zzp’er;
 • de zzp’er werkt voor eigen rekening en risico, er mag geen sprake zijn van loondienst (een dienstbetrekking).

BRON NIWO

Er kan alleen tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een andere vervoersonderneming. Dit wordt ook wel collegiale inleen genoemd. Er moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de onderneming dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
 • de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door de andere onderneming zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon; en
 • de inleen vindt plaats voor maximaal zes aaneengesloten weken.

Dit volgt uit artikel 13, lid 2 van de Regeling wegvervoer goederen.

BRON NIWO

Nee. Zolang er alleen werknemers worden uitgezonden is er geen Eurovergunning vereist.

Indien u werknemers uitzendt in de beroepsgoederenvervoer branche, moet u wel op grond van artikel 14 van de Regeling wegvervoer goederen een aanwijzingsbeschikking hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanwijzingsbeschikking vraagt u bij de KIWA aan.

BRON NIWO

Ja, mits u ofwel een verklaring van dienstbetrekking (loondienst) dan wel een verklaring van terbeschikkingstelling (via een aangewezen uitzendbureau) heeft. Dit vindt u terug in artikel 2.11 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg).

U kunt een dergelijke verklaring aanvragen via de website van de KIWA.
Verklaring van dienstbetrekking
Verklaring van terbeschikkingstelling (ook wel ‘aanwijzingsbeschikking’ genoemd)

BRON NIWO

Voordat u aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer moet u aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Eén daarvan is het hebben van een Eurovergunning, dit is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om een Eurovergunning aan te vragen, moet u onder andere het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben. Wilt u weten aan welke eisen u nog meer moet voldoen om de Eurovergunning aan te vragen? Kijk dan op de website van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Voorwaarden Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg: Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg te krijgen moet u aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald: Bedrijfsmanagement, Calculatie Goederen, Financieel Management, Personeelsmanagement, Wegvervoer Goederen Deel 1, Wegvervoer Goederen Deel 2, U moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet. Nadat u alle zes examens heeft behaald ontvangt u van CCV automatisch het getuigschrift, deze wordt u per post toegezonden. U hoeft hiervoor niks aan te vragen. Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig. BRON CCV Om te zorgen dat u slaagt voor de bovengenoemde examens moet u eerst een gedegen opleiding volgen, u wilt tenslotte een goed opgeleid transportondernemer worden. Dit gaat niet in Turbo snelheid zoals sommige opleiders deze opleiding aanbieden in een paar dagen. Als je aan de slag gaat als ZZP’er of als ondernemer met personeel in de transport, dan is het wel de bedoeling te groeien en duurzaam te kunnen ondernemen. Voor een gedegen opleiding werkt Ito opleidingen samen met VakdiplomaNodig.nl, zij hebben alle specifieke kennis in huis om de cursist op te leiden richting het examen bij CCV om zo het getuigschrift te kunnen behalen. Hieronder vindt u meer informatie aangaande de modules die de cursist dient te doorlopen, echter de kans bestaat dat de cursist vrijgesteld is van één of meerdere ondernemersexamens. Meer leest u hierover op de website van CBR.