Vakgebied gevaarlijke stoffen

Opleidingen Gevaarlijke stoffen

In-company & open inschrijving trainingen

Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ (afgekort ADR) is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. Niet met name genoemde stoffen worden in het ADR geclassificeerd onder een verzamelnaam, zoals bijvoorbeeld ‘UN 1993 Brandbare vloeistoffen, N.E.G. (niet elders genoemd)’. De ADR classificatie is vervolgens de basis voor de vervoersvoorwaarden. De lijst van gevaarlijke goederen in deel 3.2 van het ADR bevat alle UN-nummers, classificatie voor elk UN-nummeren de bijbehorende vervoersvoorwaarden. Bepaalde stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens, dier of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Wie werkt met deze stoffen, moet zichzelf en anderen beschermen tegen de gevaren daarvan. Er zijn daarom regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken, vervoeren en opslaan. In de folder Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels (PDF) staan etiketten en codes die gebruikt moeten worden tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ADR-classificatie moet, bij levering en gebruik, zijn opgenomen op het veiligheidsinformatieblad van elke gevaarlijke stof of product. Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. De wettelijke basis voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Op basis van deze wet gelden voor het nationale vervoer de internationale regels van het ADR, met daarnaast enkele specifieke nationale regels, zoals de routering.

GEVAARLIJKE STOFFEN NIEUWS

Den Haag – 23 maart 2020 – Multilaterale overeenkomst M 324 – Staatscourant Nr. 17931

Op grond van sectie 1.5.1 van het ADR, betreffende het vakbekwaamheidscertificaat van de bestuurder overeenkomstig 8.2.2.8.2 van ADR en het scholingscertificaat voor veiligheidsadviseur

overeenkomstig 1.8.3.7 van ADR

(1) In afwijking van de voorschriften van de eerste paragraaf in 8.2.2.8.2 van het ADR blijven alle vakbekwaamheidscertificaten van de bestuurder waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 geldig tot en met 30 november 2020. De certificaten moeten worden hernieuwd voor een periode van vijf jaar indien de bestuurder het bewijs levert van deelname aan een herhalingsopleiding overeenkomstig 8.2.2.5 van ADR en voor 1 december 2020 is geslaagd voor een examen overeenkomstig 8.2.2.7 van ADR. De nieuwe periode van geldigheid moet beginnen met de oorspronkelijke vervaldatum van het certificaat dat moet worden vernieuwd.

(2) In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het ADR blijven alle scholingscertificaten voor de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020 geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke vervaldatum indien de houder voor 1 december 2020 is geslaagd voor een examen in overeenkomstig 1.8.3.16.2 van het ADR.

(3) Deze overeenkomst is geldig tot 1 december 2020 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst ondertekend hebben. Indien deze overeenkomst vóór deze datum wordt ingetrokken door één van de ondertekenaars, dan blijft in dat geval deze overeenkomst tot deze datum alleen van kracht op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze overeenkomst hebben ondertekend* en niet ingetrokken hebben.

Den Haag, 19 maart 2020 – Op grond van sectie 1.5.1 RID
Betreffende het certificaat van de veiligheidsadviseurovereenkomstig 1.8.3.7 RID

(1)In afwijking van de voorschriften in 1.8.3.16.1 van het RID blijven alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder voor 1 december 2020 is geslaagd voor een examen in overeen-stemming met 1.8.3.16.2 van het RID.

(2)Deze overeenkomst is geldig tot 1 december 2020 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de RID-verdragstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst voor deze datum wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze van kracht tot de bovengenoemde datum op het vervoer op het grondgebied van de RID-verdragsstaten die deze overeenkomst hebben ondertekend en niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 19 maart 2020De bevoegde autoriteit voor het RIDJ. Elsinghorst

Den Haag – 19 maart 2020 – Op basis van sectie 1.5.1 van de Bijlagen bij het ADNover ADN verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN in overeenstemming met 8.2.2.8. van het ADNen het scholingscertificaat voor de veiligheidsadviseur in overeenstemming met 1.8.3.7 van het ADN
1. In afwijking van 8.2.2.8.3 en 8.2.2.8.4 van het ADN, blijven alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 december 2020 geldig tot 31 december 2020. Deze verklaringen zullen worden vernieuwd voor een periode van vijf jaar als de houder van het certificaat het bewijs levert dat is vereist in 8.2.2.8.4 a) van het ADN en, wanneer dat nodig is, 8.2.2.8.4 b) van het ADN, voor 1 januari 2021. De nieuwe periode van geldigheid zal beginnen met de originele datum van afloop van geldigheid van het certificaat dat moet worden vernieuwd.
2.Documenten in overeenstemming met 8.2.1.9 en 8.2.1.10 van het ADN, die erkend worden als gelijkgesteld aan de verklaring omtrent bijzondere kennis van het ADN, zullen worden geaccep-teerd onder dezelfde voorwaarden zoals die zijn gedefinieerd in paragraaf 1 van deze multilaterale overeenkomst. De documenten zullen als gelijkgesteld erkend blijven worden als deze voor 1 december 2020 worden vernieuwd onder de voorwaarden gedefinieerd door het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst.
3.In afwijking van 1.8.3.16.1 van het ADN, blijven alle scholingscertificaten voor veiligheidsadviseurs waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart 2020 en 1 december 2020 geldig tot 31 december 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal vanaf het tijdstip waarop het afloopt met vijf jaar worden verlengd als de houder van het certificaat voor een examen in overeenstemming met 1.8.3.16.2 van het ADN is geslaagd voor 1 december 2020.4.Deze overeenkomst is geldig tot en met 1 december 2020, en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die deze overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADN die de overeenkomst niet hebben ingetrokken.

Den Haag, 19 maart 2020
De bevoegde autoriteit voor het ADN van Nederland
J. Elsinghorst