Vakgebied VCA

Opleidingen VCA

In-company & open inschrijving trainingen

VCA IN HET KORT

VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • werktuigbouwkunde;
  • elektrotechniek en procesbesturing;
  • bouwkunde;
  • civiele techniek;
  • overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

NIEUWS VCA INFRA

Brief aan de erkende examencentra van SSVV-bureau 26 maart 2020

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Op 24 maart hebben we onze maatregelen in de aanpak van het coronavirus aangescherpt, op basis van de aanvullende maatregelen die het kabinet de avond ervoor had gecommuniceerd. Wij hebben jullie hierover diezelfde dag geïnformeerd (zie onze notitie met kenmerk 20-077-SSVV). Parallel hieraan hebben we gereageerd op een e-mail van de Gebruikersgroep VCA, die ons had gevraagd VCA- en SOG-examens, met inachtneming van verschillende voorzorgsmaatregelen, zo veel mogelijk door te laten gaan. Wij hebben de Gebruikersgroep geantwoord dat wij vinden dat de examencentra geen groepsgewijze, fysieke examens meer moeten organiseren. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Reacties van opleiders en examencentra

Naar aanleiding van deze communicatie hebben we via e-mail en telefoon 11 reacties gekregen van opleiders en examencentra. Deze reacties gingen over:

› De definitie van ‘groep’ en ‘groepsbijeenkomst’ c.q. de interpretatie van deze termen;
› Of er wel of geen verplichting is om de maatregelen van de SSVV op te volgen;
› De mogelijkheid van 1-op-1-examinering;
› Of groepsexamens met de juiste voorzorgsmaatregelen wél kunnen doorgaan;
› De interpretatie van de maatregelen van de overheid;
› De interpretatie van de maatregelen van de SSVV;
› De mate waarin de maatregelen van de SSVV passen bij de maatregelen van de overheid;
› Het nemen van dwingender maatregelen;
› De overall communicatie van de SSVV;
› Verschillende geluiden vanuit de SSVV en VCA Infra.

Verder is duidelijk geworden dat opleiders en examencentra zorgen hebben over het kunnen blijven bieden van goede dienstverlening, de continuïteit van hun bedrijfsvoering en een stagnerende toestroom van gekwalificeerde medewerkers in de branches die we samen bedienen. En dat waar de één onze maatregelen toejuicht, de ander het er juist hartgrondig mee oneens is.

Aangescherpte formuleringen van maatregelen

Ondertussen had de overheid op Rijksoverheid.nl haar maatregelen van 23 maart verder uitgewerkt en nader geduid. Op basis van deze nadere uitwerking en duiding en de reacties en vragen tot nu toe, hebben we gisteren besloten de formulering van onze maatregelen aan te scherpen, zonder dat hierbij de strekking/bedoeling is gewijzigd.

De belangrijkste aanscherping qua formulering gaat over de maatregel van het niet laten doorgaan van groepsgewijze, fysieke opleidingen en examens. Deze hebben we als volgt aangepast:

De SSVV adviseert alle examencentra en opleiders dringend om groepsgewijze, fysieke VCA- en SOGexamens en -opleidingen voorlopig uit te stellen. We kunnen hen hiertoe formeel niet verplichten, mits zij te allen tijde hun professionele verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om de veiligheid en gezondheid van hun kandidaten en medewerkers te beschermen. Onze dispensatieregeling zorgt er bovendien voor dat er voor een grote groep mensen geen directe noodzaak is om nu examen te doen.

Hiermee voorkomen we discussie en verwarring over het begrip ‘groepsbijeenkomst’, over de verschillende termijnen die voor overheidsmaatregelen gelden en over er nu wel of geen verplichting is om de maatregelen van de SSVV op te volgen.

Verder hebben we naar aanleiding van een opmerking van Pontifex (waarvoor dank) de dispensatieregeling voor diploma’s uit het CDR uitgebreid naar VCU-gecertificeerde bedrijven. Ook hebben we meer aangesloten bij de terminologie zoals de overheid die gebruikt.

Tot slot

Nu de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de maatregelen tegen het coronavirus ons allemaal raken, zullen er regelmatig misverstanden, spanningen en meningsverschillen ontstaan. Dat is niet erg, zolang we ons maar beseffen dat we hier samen in zitten en samen aan zet zijn om veilig en gezond werken ook in tijden van corona mogelijk te blijven maken. Laten we, in de woorden van het kabinet, dus een beetje op elkaar letten.

Brief aan de erkende examencentra van SSVV-bureau 24 maart 2020

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020. Op basis hiervan hebben we onze eigen maatregelen aangescherpt. Met deze notitie informeren we jullie over het deel dat voor jullie van belang is.

Examinering

1. Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze, fysieke VCA en SOG-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020. Onderdelen die op afstand kunnen plaatsvinden, kunnen wel gewoon doorgaan.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.

2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee.

Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.

5. We vragen kandidaten hun examen vanaf 1 juni 2020 op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

De dispensatieregeling geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

Tot slot

De SSVV neemt haar verantwoordelijkheid door de maatregelen van de overheid zo goed mogelijk na te leven. We verwachten dat jullie hetzelfde doen, in het besef dat de gevolgen voor jullie niet bepaald prettig zijn. Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal. Laten we elkaar daarom zo goed mogelijk proberen te helpen. Krijgen jullie vragen van diplomahouders of kandidaten die voor de SSVV relevant zijn, of hebben jullie zelf vragen? Stuur ze dan aan ons door (info@ssvv.nl), dat helpt ons weer bij het bepalen van onze beleids- en communicatielijnen. Alvast bedankt!