Beleidsregel vergunningverlening

Rijswijk – 1 oktober 2015

Per  1 oktober 2015 is deze beleidsregel aangevuld met bepalingen om na te gaan of een wegvervoeronderneming daadwerkelijk als ‘vervoerder’ in de zin van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen (WWG) kan worden aangemerkt. De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant.

In de praktijk komt het voor dat het vervoer feitelijk wordt uitgevoerd voor rekening en risico van anderen dan de vergunninghouder. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een vennootschap onder firma waarbij het vervoer niet wordt verricht voor rekening en risico van de vennootschap onder firma, maar feitelijk wordt verricht voor rekening en risico van de afzonderlijke vennoten. Deze ‘vennoten’ rijden onder de vlag en op de vergunning van de vennootschap onder firma, terwijl zij feitelijk verkapte zelfstandigen zijn. Deze afzonderlijke vennoten moeten over een eigen vergunning voor het beroepsgoederenvervoer beschikken.,

Om te bepalen of het vervoer voor rekening en risico van de onderneming wordt verricht is de mate van financiële verstrengeling van belang. In deze beleidsregel is een niet limitatief aantal richtlijnen opgenomen die in onderling verband en samenhang duidelijkheid moeten geven of er een voldoende mate van financiële verstrengeling is, zodat de betrokken onderneming daadwerkelijk als vervoerder kan worden aangemerkt.

De NIWO heeft deze beleidsregel in 2012 opgesteld om de geldende wet- en regelgeving over vergunningverlening voor ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg te verduidelijken en om aan te geven hoe de NIWO deze toepast. Met deze laatste aanvulling is de beleidsregel nog duidelijker geworden.

Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO

Meer informatie over wet- en regelgeving: www.niwo.nl/wetten

BRON: NIWO.nl