ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende de naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

 • De algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • De opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • Incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • Het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • Procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • De controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • De adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Mogelijke dwangsommen
De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:*

  • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

*De onderneming wordt hiervan per brief in kennis gesteld. Daarbij krijgt de onderneming drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mochten de overtredingen niet zijn hersteld, dan kan dit leiden tot deze dwangsommen

Handige links:

BRON: ILT

Coulanceregeling TCVT bijscholingen ingesteld door DNV GL

September 2016 – Een kraanmachinist die een certificaat heeft behaald om een kraan te mogen bedienen volgens de wettelijke regels van TCVT moet zijn certificaat ook verlengen en dient te beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring (die hij/zij bijhoudt in een TCVT boekje). Om dit certificaat geldig te houden moet hij/zij:

 • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring en
 • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.

Of

 • Theorie-examen met goed gevolg afleggen indien de machinist de bijscholingen niet heeft gevolgd (tot 1 jaar na verloopdatum van het certificaat) en
 • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring;

Of

 • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.
 • Praktijk examen met goed gevolg afleggen;

Of

 • Theorie-examen met goed gevolg afleggen en
 • praktijk examen met goed gevolg afleggen.

Daarbij dient te worden aangetekend, dat de bijscholing van 4 modules in 4 dagdelen verdeeld wordt in 2 dagdelen in de eerste 36 maanden van de certificaat-geldigheidsduur en 2 dagdelen in de laatste 24 maanden van de certificaat-geldigheidsduur.

Onduidelijkheid
In het verleden is flexibel omgegaan met de eerste 36 maanden. Indien iemand binnen redelijke termijn na de 36 maanden de eerste 2 modules volgde, kon iemand toch zijn certificaat laten verlengen. Per 1 juli 2016 is dat niet meer mogelijk zonder een coulanceregeling TCVT. Maar hierover is onduidelijkheid ontstaan. De machinisten die al voldaan hebben aan de bijscholingseis hoeven zich geen zorgen te maken en is de tussentijdse coulanceregeling TCVT die is ingesteld niet van toepassing.

De tussentijdse coulanceregeling TCVT die ingesteld is betekent concreet:
Machinisten, die zich melden voor de eerste bijscholing, maar van wie de eerste 36 maanden van het certificaat zijn verlopen, deze alsnog kunnen volgen voor 2 augustus 2018. De Machinist dient voor die datum ook de tweede bijscholing gevolgd te hebben.
Er kan geen coulanceregeling TCVT gegeven worden, indien de machinist niet voor 2 augustus 2018 zijn/haar 4 dagdelen bijscholing heeft gevolgd. Het wort ook aangeraden om ernaar te streven de bijscholingen voor de wettelijk gestelde termijnen gevolgd te hebben.
Machinisten, van wie het certificaat verloopt voor 1 januari 2019 en die hun eerste bijscholing te laat hebben gevolgd; én de tweede wél op tijd hebben gevolgd – of gaan volgen – dus binnen de 24 laatste maanden, kunnen hun certificaat gewoon verlengen.

Voor de groep die theorie-examen heeft gedaan:
Machinisten, die inmiddels een theorie-examen hebben afgelegd in plaats van de tweede bijscholing, hebben geen meerkosten hoeven maken omdat een examen niet meer kost dan een bijscholing. Machinisten, die daarvoor zijn gezakt krijgen op het aantonen van, de kosten voor het herexamen vergoed.

1 keer bijscholingsdagen voor alle certificaten
De machinist hoeft maar 1 keer de bijscholingsdagen te volgen, ook als de machinist meer dan 1 certificaat heeft. De machinist dient met het bijscholingsinstituut af te stemmen, dat zij van alle certificaten de eindtermen behandelen.

Aanvragen deskundigheidsbewijs
Indien de machinist heeft voldaan aan de bijscholingseis en praktijkervaring, kan de machinist een nieuw TCVT deskundigheidsbewijs aanvragen via het DNV Portal.

BRON: DNV GL Business Assurance B.V.

Bijscholing TCVT mag geen dag meer te laat zijn!

Het beheren van een TCVT-boekje en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de machinist zelf. Vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet er zelf voor zorgen dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is. In overleg met TCVT gaat DNVGL hier streng mee om. Daarom zullen er op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen meer worden verleend.

Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

BRON: TCVT.nl

Achtergrond Bijscholing / hercertificatie verplichting TCVT – persoonscertificaat

Bijscholing / hercertificatie c.q. het op peil houden van benodigde kennis c.q. competenties moet gedurende de geldigheid van het certificaat plaats vinden. Dit moet op verzoek kunnen worden aangetoond met onderliggende documenten. Registratie gebeurt via het TCPR-boekje. De certificaathouder kan hierop gecontroleerd worden, het scholingsinstituut namelijk ook. Door de controle door het scholingsinstituut op de hoeveelheid praktijkervaring en scholing worden alle certificaathouders in de periode van vijf jaar tenminste 2x gecontroleerd. Daarnaast vindt er nog een steekproef plaats door de CKI’s bij 5% van de certificaathouders gedurende de periode van vijf jaar.

Toetstermen hercertificatie

Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die vijf (5) jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Scholing:

 • Twee (2) scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut, en
 • Eén scholingsdag (2 dagdelen) wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en
 • De tweede scholingsdag wordt gevolgd na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en
 • In de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. dit schema opgenomen, en
 • Van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje.

2. Praktijkervaring:

 • In de periode van vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en
 • Van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en
 • De praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring van de certificaathouder in het TCPR-boekje of in het TCVT Praktijkregister.

Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

Indien de houder niet kan aantonen over voldoende praktijkervaring te beschikken in de laatste vijf jaar, dan kan hij via een praktijktoets aantonen nog steeds voldoende vakbekwaam te zijn. Een praktijktoets wordt afgenomen conform de eisen zoals vastgelegd in dit schema.

Vervallen certificaat

Als je certificaat om wat voor reden dan ook vervalt, moet een volledig examen worden doorlopen, d.w.z. zowel theorie als praktijk.

Duur / locatie
 • 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de certificatiedatum, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 60 maanden na de certificatiedatum, maar na 36 maanden, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • Op locatie kan alleen bij voldoende deelnemers plaatsvinden (vanaf 8 personen).
Maximaal aantal deelnemers

Per docent: maximaal 16 deelnemers.