Coulanceregeling TCVT bijscholingen ingesteld door DNV GL

September 2016 – Een kraanmachinist die een certificaat heeft behaald om een kraan te mogen bedienen volgens de wettelijke regels van TCVT moet zijn certificaat ook verlengen en dient te beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring (die hij/zij bijhoudt in een TCVT boekje). Om dit certificaat geldig te houden moet hij/zij:

  • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring en
  • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.

Of

  • Theorie-examen met goed gevolg afleggen indien de machinist de bijscholingen niet heeft gevolgd (tot 1 jaar na verloopdatum van het certificaat) en
  • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring;

Of

  • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.
  • Praktijk examen met goed gevolg afleggen;

Of

  • Theorie-examen met goed gevolg afleggen en
  • praktijk examen met goed gevolg afleggen.

Daarbij dient te worden aangetekend, dat de bijscholing van 4 modules in 4 dagdelen verdeeld wordt in 2 dagdelen in de eerste 36 maanden van de certificaat-geldigheidsduur en 2 dagdelen in de laatste 24 maanden van de certificaat-geldigheidsduur.

Onduidelijkheid
In het verleden is flexibel omgegaan met de eerste 36 maanden. Indien iemand binnen redelijke termijn na de 36 maanden de eerste 2 modules volgde, kon iemand toch zijn certificaat laten verlengen. Per 1 juli 2016 is dat niet meer mogelijk zonder een coulanceregeling TCVT. Maar hierover is onduidelijkheid ontstaan. De machinisten die al voldaan hebben aan de bijscholingseis hoeven zich geen zorgen te maken en is de tussentijdse coulanceregeling TCVT die is ingesteld niet van toepassing.

De tussentijdse coulanceregeling TCVT die ingesteld is betekent concreet:
Machinisten, die zich melden voor de eerste bijscholing, maar van wie de eerste 36 maanden van het certificaat zijn verlopen, deze alsnog kunnen volgen voor 2 augustus 2018. De Machinist dient voor die datum ook de tweede bijscholing gevolgd te hebben.
Er kan geen coulanceregeling TCVT gegeven worden, indien de machinist niet voor 2 augustus 2018 zijn/haar 4 dagdelen bijscholing heeft gevolgd. Het wort ook aangeraden om ernaar te streven de bijscholingen voor de wettelijk gestelde termijnen gevolgd te hebben.
Machinisten, van wie het certificaat verloopt voor 1 januari 2019 en die hun eerste bijscholing te laat hebben gevolgd; én de tweede wél op tijd hebben gevolgd – of gaan volgen – dus binnen de 24 laatste maanden, kunnen hun certificaat gewoon verlengen.

Voor de groep die theorie-examen heeft gedaan:
Machinisten, die inmiddels een theorie-examen hebben afgelegd in plaats van de tweede bijscholing, hebben geen meerkosten hoeven maken omdat een examen niet meer kost dan een bijscholing. Machinisten, die daarvoor zijn gezakt krijgen op het aantonen van, de kosten voor het herexamen vergoed.

1 keer bijscholingsdagen voor alle certificaten
De machinist hoeft maar 1 keer de bijscholingsdagen te volgen, ook als de machinist meer dan 1 certificaat heeft. De machinist dient met het bijscholingsinstituut af te stemmen, dat zij van alle certificaten de eindtermen behandelen.

Aanvragen deskundigheidsbewijs
Indien de machinist heeft voldaan aan de bijscholingseis en praktijkervaring, kan de machinist een nieuw TCVT deskundigheidsbewijs aanvragen via het DNV Portal.

BRON: DNV GL Business Assurance B.V.

MegaTrucksFestival 2015

Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

BedrijfsautoRAI 2015 – VERN en TLEC

TLEC kun je vinden op het Chauffeursplein op de BedrijfsautoRAI 2015 stand 04.333. 

Op de BedrijfsautoRAI wordt een speciaal Chauffeurs Plein ingericht. Ben je starter in de transportbranche, ondernemer, chauffeur, of gewoon geïnteresseerd in zaken als de keuze van ondernemingsvorm, verzekeringen, begeleiding bij de aanschaf en/of lease van een voertuig, vakopleidingen en -diploma’s, wat te doen bij materiële en letsel schade, brandstofefficiëntie en meer, dan kun je op het Chauffeurs Plein terecht voor informatie!

De BedrijfsautoRAI en de VERN, de brancheorganisatie voor eigen rijders en kleine ondernemers in de transport en logistiek, zijn voor de komende editie een nieuwe samenwerking aangegaan. Op BedrijfsautoRAI 2015 wordt door de VERN een speciaal Chauffeursplein ingericht. Hier kunnen eigen rijders en startende ondernemers terecht voor praktische informatie en advies over werken in de transportbranche.

Ook is de Overkoepelende Stichting voor Chauffeursactiviteiten (OSC) actief betrokken bij BedrijfsautoRAI 2015 met een spannende Interland op het Buitenpark waarbij vakbekwaamheid, behendigheid en vakkennis van de chauffeur centraal staan. Met deze actieve betrokkenheid vanuit VERN en OSC geeft BedrijfsautoRAI 2015 invulling aan de wens om naast bedrijfsvoertuigen ook ’het werken binnen de branche en het belang van het chauffeursvak’ te belichten. BedrijfsautoRAI 2015 wordt van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 oktober gehouden in RAI Amsterdam.

Eigen rijders en starters: een belangrijke groep
Van de 12.000 transportbedrijven in Nederland heeft 80% minder dan 10 voertuigen en zijn er 4.600 ZZP’er. De eigen rijder en kleinere transportondernemer vormt hiermee een belangrijke groep binnen de gehele transportbranche. Een samenwerking met de VERN – Vereniging Eigen Rijders Nederland – is voor de komende editie van de BedrijfsautoRAI dan ook een logische stap. VERN is een actieve brancheorganisatie in het wegtransport. VERN is mede opgericht om voor de kleine en kwetsbare transportondernemer een gelijkwaardige concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van de grotere transportbedrijven. VERN verzorgt ook collectieve belangenbehartiging waardoor ondernemers een zorg minder hebben en geld kunnen besparen.

Chauffeursplein voor eigen rijders en starters
Tijdens BedrijfsautoRAI 2015 wordt een speciaal Chauffeursplein ingericht door de VERN en een aantal van haar belangrijke partners, waaronder Concordia en Toptrucks. Geïnteresseerde bezoekers zoals starters in de transportbranche, ondernemers en chauffeurs kunnen hier informatie verkrijgen over zaken als de keuze van ondernemingsvorm, verzekeringen, begeleiding bij de aanschaf en/of lease van een voertuig, vakopleidingen en -diploma’s, wat te doen bij materiële en letsel schade, brandstofefficiëntie en meer. Klaas de Waardt, voorzitter van de VERN: “De chauffeur heeft nu eenmaal de ’belangrijkste baan in Nederland’. De VERN ontzorgt de ondernemer en draagt daarmee bij aan het beschermen van het chauffeursvak binnen Nederland”.

Meer aanzien voor het vak ’chauffeur’
OSC is een belangrijke partner in de organisatie van de Interland die op zaterdag 24 oktober op het buitenterrein van RAI Amsterdam plaats gaat vinden. De Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten omvat maar liefst 90 chauffeurs- en andere verenigingen en stichtingen die allen bezig zijn met het aanzien van het vak ’chauffeur’. Een groot aantal van deze organisaties houdt zich bezig met het organiseren van Truckruns (ritten voor geestelijk dan wel anders gehandicapten). Ook zijn er clubs die, door middel van competities, laten zien dat het beroep chauffeur een écht vak is en er meer bij komt kijken dan het hebben van een groot rijbewijs alleen.

Interland tijdens BedrijfsautoRAI: vakmanschap centraal
Voorafgaand aan de beurs hebben chauffeurs vanuit Nederland, België, Luxemburg en Duitsland deelgenomen aan verschillende kwalificatiewedstrijden. De best presterende chauffeurs nemen deel aan de teams die het tijdens de BedrijfsautoRAI op zaterdag 24 oktober tegen elkaar opnemen op het Buitenpark. Bij de Interland staan vakkennis, -bekwaamheid en behendigheid centraal. Zo is er onder andere een behendigheidscompetitie op een parcours en wordt er kennis getest op het gebied van ladingen zekeren en spiegels afstellen. Ook moeten deelnemers een aantal gebruikte banden beoordelen en vaststellen welke maatregelen te nemen. Tussen de competitie door kunnen ook beursbezoekers zich meten aan de deelnemers op het buitenterrein. Willem Bos, voorzitter OSC: “De competitie tijdens de BedrijfsautoRAI wijkt slechts op één punt af van de reguliere wedstrijden. Hoewel een chauffeur als geen ander gewend is om in een internationaal gezelschap te werken, is elkaar bestrijden op het gebied van vakmanschap uniek. Natuurlijk hebben Nederlandse chauffeurs een soort rangorde voor buitenlandse collega’s als het gaat om kennis en kunde. De maatstaven waarbij deze rangorde tot stand komt, gaat vaak over uiterlijke zaken en “van horen zeggen”. Voor het eerst hebben we nu een meer verantwoorde meting en omdat ieder land zijn beste mensen stuurt zal het nog heel spannend worden. Uit gesprekken in het buitenland weet ik dat Nederlandse chauffeurs hoog aangeschreven staan. Nu moeten we het op 24 oktober nog waarmaken!”.

BedrijfsautoRAI 2015
De BedrijfsautoRAI vindt plaats van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 oktober 2015 in Amsterdam RAI. De BedrijfsautoRAI wordt georganiseerd door RAI Amsterdam onder auspiciën van RAI Vereniging. TVM Verzekeringen is hoofdsponsor van de beurs. Meer informatie is te vinden op www.bedrijfsautorai.nl. BedrijfsautoRAI is ook te volgen op Twitter (@bedrijfsautorai) en opFacebook.com/bedrijfsautorai.

Beleidsregel vergunningverlening

Rijswijk – 1 oktober 2015

Per  1 oktober 2015 is deze beleidsregel aangevuld met bepalingen om na te gaan of een wegvervoeronderneming daadwerkelijk als ‘vervoerder’ in de zin van artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen (WWG) kan worden aangemerkt. De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant.

In de praktijk komt het voor dat het vervoer feitelijk wordt uitgevoerd voor rekening en risico van anderen dan de vergunninghouder. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een vennootschap onder firma waarbij het vervoer niet wordt verricht voor rekening en risico van de vennootschap onder firma, maar feitelijk wordt verricht voor rekening en risico van de afzonderlijke vennoten. Deze ‘vennoten’ rijden onder de vlag en op de vergunning van de vennootschap onder firma, terwijl zij feitelijk verkapte zelfstandigen zijn. Deze afzonderlijke vennoten moeten over een eigen vergunning voor het beroepsgoederenvervoer beschikken.,

Om te bepalen of het vervoer voor rekening en risico van de onderneming wordt verricht is de mate van financiële verstrengeling van belang. In deze beleidsregel is een niet limitatief aantal richtlijnen opgenomen die in onderling verband en samenhang duidelijkheid moeten geven of er een voldoende mate van financiële verstrengeling is, zodat de betrokken onderneming daadwerkelijk als vervoerder kan worden aangemerkt.

De NIWO heeft deze beleidsregel in 2012 opgesteld om de geldende wet- en regelgeving over vergunningverlening voor ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg te verduidelijken en om aan te geven hoe de NIWO deze toepast. Met deze laatste aanvulling is de beleidsregel nog duidelijker geworden.

Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO

Meer informatie over wet- en regelgeving: www.niwo.nl/wetten

BRON: NIWO.nl

Beleidsregel last onder dwangsom

Rijswijk –  1 oktober 2015

Vervoerders zijn wettelijk verplicht om vergunningbewijzen te retourneren nadat een vergunning is vervallen of ingetrokken. In de meeste gevallen gebeurt dat ook. Als dat uitblijft, zet de NIWO zich actief in om vergunningbewijzen alsnog terug te halen. De NIWO maakt daarbij gebruik van haar bevoegdheid om een last onder dwangsom (LOD) op te leggen.
Per 1 oktober 2015 geldt een nieuwe beleidsregel last onder dwangsom.

In de praktijk bleek onbekendheid te bestaan over de LOD-procedure. De nieuwe beleidsregel beschrijft het gehele juridische proces dat de NIWO volgt bij het opleggen van een last onder dwangsom. Ook de rechten en plichten van de overtredende vervoerder staan erbij. In de toelichting bij deze beleidsregel wordt dit proces nog meer in detail uitgewerkt.

De NIWO informeert de vervoerder van te voren over het feit dat het niet retourneren van vergunningbewijzen een overtreding van de wet is (artikel 3.6 van de WWG). En dat deze overtreding kan leiden tot oplegging van een last onder dwangsom. Daarbij wijst de NIWO de vervoerder op de beleidsregel last onder dwangsom, zodat de vervoerder precies kan nagaan wat een oplegging van een last onder dwangsom betekent.

Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

Meer informatie over wet- en regelgeving: www.niwo.nl/wetten
BRON: NIWO.nl