ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende de naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

 • De algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • De opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • Incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • Het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • Procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • De controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • De adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Mogelijke dwangsommen
De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:*

  • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

*De onderneming wordt hiervan per brief in kennis gesteld. Daarbij krijgt de onderneming drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mochten de overtredingen niet zijn hersteld, dan kan dit leiden tot deze dwangsommen

Handige links:

BRON: ILT

Grote controle van goederenvervoer op rij- en rusttijden

Nieuwsbericht | 28-09-2015

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 26 september 2015 een grote controle uitgevoerd op de rij- en rusttijden bij het goederenvervoer. De inspecteurs hebben op 4 trajecten in totaal 190 voertuigen gecontroleerd op de manipulatie van de digitale tachograaf. Doel van de controle is verbeteren van de naleving van rij- en rusttijden door chauffeurs en ondernemers.

De controles vonden plaats op de A1 bij Holten, de A28 bij Nunspeet, de A12 bij Woerden en de A58 Bij Gilze. Van de 190 gecontroleerde voertuigen hadden er 70 een Nederlands kenteken 120 een buitenlands kenteken. De overgrote meerderheid van de gecontroleerde chauffeurs (88%) reed volgens de regels. In 14 gevallen was er sprake van manipulatie of incomplete registratie van de arbeidstijden. Twee chauffeurs hebben een proces-verbaal gekregen en een voertuig is voor nader onderzoek overgebracht naar een werkplaats. In totaal is aan 1100 euro aan boetes geïnd.

Digitale tachograaf 
Via de digitale tachograaf worden de rij-en rusttijden van de chauffeurs bijgehouden. Manipulatie van de tachograaf zorgt voor concurrentievervalsing, een grotere kans op ongelukken en minder arbeidsbescherming. De controle op de digitale tachograaf is een prioriteit van de ILT.

BRON: ILENT.nl