PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geactualiseerd

PGS 15 Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bestaat de richtlijn PGS 15 voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Beschermingsniveau Voor de bepaling […]

PGS 32 Bovengrondse opslag explosieven gepubliceerd

Oktober 2016 – PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’ is momenteel beschikbaar. Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 32-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Doel van PGS 32

PGS 32 is een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten.

PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:

 • Eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;
 • Voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

Aanleiding voor het opstellen van deze nieuwe PGS

CPR 7, de bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen, is in 1999 ingetrokken. Deze richtlijn uit 1983 bevatte eisen voor de opslag van springstof bij bedrijven en overheidsinstellingen, met uitzondering van die van het ministerie van Defensie. De CPR 7 wordt nog genoemd in paragraaf 3.5 van de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Sindsdien is er geen richtlijn meer beschikbaar voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik.
Dit gemis in regelgeving werd ook geconstateerd door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (rapport Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid; Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, dd 21 december 2007). Het kabinet heeft vervolgens deze constatering onderschreven en een aantal acties aangekondigd, waaronder het opstellen van een PGS voor explosieven voor civiel gebruik.

Nu beschikbaar

Na jaren zonder richtlijn voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik is vanaf vandaag PGS 32 te downloaden met daarin de stand der techniek voor dergelijke opslagvoorzieningen.

Actualisatie PGS 32

De planning voor actualisatie van de PGS 32 is bepaald voor 2019.

Publicatie download
> PGS 32 – Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag PGS 32:2016 versie 1.0

BRON: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende de naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

 • De algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • De opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • Incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • Het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • Procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • De controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • De adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Mogelijke dwangsommen
De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:*

  • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

*De onderneming wordt hiervan per brief in kennis gesteld. Daarbij krijgt de onderneming drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mochten de overtredingen niet zijn hersteld, dan kan dit leiden tot deze dwangsommen

Handige links:

BRON: ILT

Verbod op asbestdaken

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen agrarische bedrijven ook nog gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Asbestdak in contact met buitenlucht

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.
Handhaving verbod op asbestdaken

Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

BRON: www.RVO.nl

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

BRON:RVO.NL

Adembescherming van levensgroot belang

Adembescherming van levensgroot belang- wordt face fittester

De branchevereniging voor PBM fabrikanten en leveranciers, de AVAG, heeft het initiatief genomen om face fittesten sterk onder de aandacht te brengen in Nederland. Het op een juiste manier aanmeten van adembescherming is van levensgroot belang. Daarom is het trainen in het gebruik en onderhoud van een masker van levensgroot belang.

Gekwalificeerde face-fittester

Vanuit de AVAG maar ook vanuit de SIR en de asbestbranche is er steeds meer aandacht voor adembescherming. Het ministerie van SZW heeft vastgesteld dat bij medewerkers in de asbest face fittesten moeten worden afgenomen door gekwalificeerde Face-Fittesters.

De opleiding en het examen

Branchevereniging AVAG heeft het lesmateriaal laten maken, waarbij het succesvolle Engelse (HSE-protocol) model is gevolgd. Daarnaast hebben zij de eindtermen voor het examen vastgesteld. De opleiding wordt aangeboden in het open inschrijvingsprogramma onder “Asbest”. De examens worden extern afgenomen door het Instituut CEC.

Informatie opleiding en examen
 • De opleiding Face Fittester duurt 1 dag.
 • Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijk gedeelte, waarbij de kandidaat zijn eigen meetapparaat meeneemt. Examen duurt ½ dag.
 • Het examen wordt afgenomen door een ervaren facetester en vindt plaats bij Instituut CEC.
 • Het examen is drie jaar geldig. Legitimatie door middel van een pasje.
 • Registratie van kandidaten vindt plaats via de site.

ENTREE-EISEN DTA 1-3-2016

Entree-eisen voor het examen DTA vanaf 1 Maart 2016.

Met het ingaan van de nieuwe regelingen rondom de DAV1 en DAV2 is er ook een nieuwe verplichting ingegaan als het gaat over de Deskundig Toezichthouder Asbest, de DTA. Bent u nog niet in het bezit van een DTA certificaat. Laat u dan goed voorlichten. Wilt u gecertificeerd DTA worden, dan ben u verplicht om vanaf 1 maart 2016 eerst het volledige DAV1 en DAV2 traject te doorlopen.

Entree-eisen DTA

 • In het bezit van een DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016.

of

 • In het bezit van een DAV2 certificaat geldig op de datum van het afleggen van het examen of niet langer dan 1 jaar verlopen.
 • Aantoonbaar minder dan 1 jaar voor het afleggen van het examen een facefit-test heeft uitgevoerd.
 • Een masker met het juiste model en de goede maat tot beschikking.
 • Tweede deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben en in het bezit van het certificaat.
 • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken en welke lijst deel uit maakt van het certificaatregister.
 • Definitieve inschrijvingen voor het examen zijn alleen mogelijk wanneer alle certificaten 5 werkdagen voor de examendatum zijn ingediend.

DAV1 en DAV2: De feiten op een rij

Als “Deskundig Asbestverwijderaar” ( DAV ) mag u na het behalen van het certificaat aan de slag als asbestsaneerder. Lees meer