3JS wandelt Mont Ventoux op

Volendamse band: “Prachtig slot van onze theatertour die in het teken staat van het 30-jarig bestaan van het U2 album ‘The Joshua Tree’.

Volendam – De 3JS geven hun theatertour een heel bijzonder slotakkoord. De drie Volendamse zangers gaan vlak na de concertreeks de uitdaging aan om de legendarische Franse berg Mont Ventoux te voet te bedwingen. Samen met honderden wielrenners, wandelaars en hardlopers doen Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte op 8 juni mee aan de Tour du ALS.

Ziekte
“De ziekte ALS is vreselijk, ook wij hebben er in onze kennissenkring helaas mee te maken gehad. We zetten ons dus graag in om geld in te zamelen voor de bestrijding ervan,” zo laat het drietal weten. Dulles, Kwakman en De Witte hopen dat zo veel mogelijk mensen met hen mee willen lopen naar boven. Iedereen kan zich via www.tourduals.nl aanmelden en zich aansluiten bij Team 3JS.

Slotfeest
Uiteraard geeft de band ook op het slotfeest van de Tour du ALS een spetterend optreden in Frankrijk. “Het wordt pittig. Dit is natuurlijk niet zo maar een berg”, zegt Jan Dulles. “Ik heb begrepen dat hij 21 kilometer lang is en een gemiddeld stijgingspercentage heeft van 7,5%. Maar we gaan het doen!”

Samen
Tour du ALS is een jaarlijks terugkerend sportief fondsenwervend evenement om geld op te halen in de strijd tegen ALS. Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’ bedwingen de deelnemers de Mont Ventoux, waarbij elke deelnemer zich voor minimaal 1500 euro laat sponsoren. Vorig jaar werd ruim 750.000 euro opgehaald voor onderzoek naar de oorzaak van ALS. Er is momenteel nog geen behandeling beschikbaar, waardoor de gemiddelde levensverwachting na diagnose slechts drie jaar is.

Voorzitter
Gert Jan Pijl, voorzitter van de Stichting Tour du ALS, vindt de deelname van de 3JS heel bijzonder. “Dat deze mannen dit willen doen, vlak na hun tour, is echt fantastisch. Ze maken deel uit van de Tour du ALS familie, een bijzondere groep van vrijwilligers, patiënten, deelnemers en supporters. Ik roep iedereen op om samen met de 3JS de berg op te gaan, geld in te zamelen en een onvergetelijke ervaring op te doen.”

®isla en de zangkorencompetitie
De 3JS is met het unieke evenement in aanraking gekomen via Tour du ALS-sponsor ®isla keelpastilles. In het kader van hun ‘Joshua Tree Tour’ hebben de 3JS en ®isla een competitie opgezet voor zangkoren. De 3JS doen in die reeks 35 theaters in Nederland aan, als ode aan het bijzondere U2-album dat 30 jaar geleden uitkwam. De theatertournee start op 3 februari in Heerhugowaard en eindigt op 3 juni 2017 in Eindhoven. Kijk voor meer informatie en tickets op www.3js.nl.

3JS wandelt Mont Ventoux op

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen geactualiseerd

PGS 15 Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bestaat de richtlijn PGS 15 voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Beschermingsniveau Voor de bepaling […]

PGS 32 Bovengrondse opslag explosieven gepubliceerd

Oktober 2016 – PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag’ is momenteel beschikbaar. Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 32-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Doel van PGS 32

PGS 32 is een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten.

PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:

 • Eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;
 • Voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

Aanleiding voor het opstellen van deze nieuwe PGS

CPR 7, de bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen, is in 1999 ingetrokken. Deze richtlijn uit 1983 bevatte eisen voor de opslag van springstof bij bedrijven en overheidsinstellingen, met uitzondering van die van het ministerie van Defensie. De CPR 7 wordt nog genoemd in paragraaf 3.5 van de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Sindsdien is er geen richtlijn meer beschikbaar voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik.
Dit gemis in regelgeving werd ook geconstateerd door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (rapport Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid; Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, dd 21 december 2007). Het kabinet heeft vervolgens deze constatering onderschreven en een aantal acties aangekondigd, waaronder het opstellen van een PGS voor explosieven voor civiel gebruik.

Nu beschikbaar

Na jaren zonder richtlijn voor het opslaan van explosieven voor civiel gebruik is vanaf vandaag PGS 32 te downloaden met daarin de stand der techniek voor dergelijke opslagvoorzieningen.

Actualisatie PGS 32

De planning voor actualisatie van de PGS 32 is bepaald voor 2019.

Publicatie download
> PGS 32 – Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag PGS 32:2016 versie 1.0

BRON: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende de naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

 • De algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
 • De werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
 • De opleiding van de veiligheidsadviseur;
 • Incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
 • Het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
 • Procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
 • De controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
 • De adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

Mogelijke dwangsommen
De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:*

  • Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
  • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

*De onderneming wordt hiervan per brief in kennis gesteld. Daarbij krijgt de onderneming drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mochten de overtredingen niet zijn hersteld, dan kan dit leiden tot deze dwangsommen

Handige links:

BRON: ILT

Coulanceregeling TCVT bijscholingen ingesteld door DNV GL

September 2016 – Een kraanmachinist die een certificaat heeft behaald om een kraan te mogen bedienen volgens de wettelijke regels van TCVT moet zijn certificaat ook verlengen en dient te beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring (die hij/zij bijhoudt in een TCVT boekje). Om dit certificaat geldig te houden moet hij/zij:

 • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring en
 • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.

Of

 • Theorie-examen met goed gevolg afleggen indien de machinist de bijscholingen niet heeft gevolgd (tot 1 jaar na verloopdatum van het certificaat) en
 • Beschikken over voldoende aantoonbare praktijkervaring;

Of

 • De eindtermen van het betreffende certificaat in een bijscholing van 4 dagdelen hebben gevolgd.
 • Praktijk examen met goed gevolg afleggen;

Of

 • Theorie-examen met goed gevolg afleggen en
 • praktijk examen met goed gevolg afleggen.

Daarbij dient te worden aangetekend, dat de bijscholing van 4 modules in 4 dagdelen verdeeld wordt in 2 dagdelen in de eerste 36 maanden van de certificaat-geldigheidsduur en 2 dagdelen in de laatste 24 maanden van de certificaat-geldigheidsduur.

Onduidelijkheid
In het verleden is flexibel omgegaan met de eerste 36 maanden. Indien iemand binnen redelijke termijn na de 36 maanden de eerste 2 modules volgde, kon iemand toch zijn certificaat laten verlengen. Per 1 juli 2016 is dat niet meer mogelijk zonder een coulanceregeling TCVT. Maar hierover is onduidelijkheid ontstaan. De machinisten die al voldaan hebben aan de bijscholingseis hoeven zich geen zorgen te maken en is de tussentijdse coulanceregeling TCVT die is ingesteld niet van toepassing.

De tussentijdse coulanceregeling TCVT die ingesteld is betekent concreet:
Machinisten, die zich melden voor de eerste bijscholing, maar van wie de eerste 36 maanden van het certificaat zijn verlopen, deze alsnog kunnen volgen voor 2 augustus 2018. De Machinist dient voor die datum ook de tweede bijscholing gevolgd te hebben.
Er kan geen coulanceregeling TCVT gegeven worden, indien de machinist niet voor 2 augustus 2018 zijn/haar 4 dagdelen bijscholing heeft gevolgd. Het wort ook aangeraden om ernaar te streven de bijscholingen voor de wettelijk gestelde termijnen gevolgd te hebben.
Machinisten, van wie het certificaat verloopt voor 1 januari 2019 en die hun eerste bijscholing te laat hebben gevolgd; én de tweede wél op tijd hebben gevolgd – of gaan volgen – dus binnen de 24 laatste maanden, kunnen hun certificaat gewoon verlengen.

Voor de groep die theorie-examen heeft gedaan:
Machinisten, die inmiddels een theorie-examen hebben afgelegd in plaats van de tweede bijscholing, hebben geen meerkosten hoeven maken omdat een examen niet meer kost dan een bijscholing. Machinisten, die daarvoor zijn gezakt krijgen op het aantonen van, de kosten voor het herexamen vergoed.

1 keer bijscholingsdagen voor alle certificaten
De machinist hoeft maar 1 keer de bijscholingsdagen te volgen, ook als de machinist meer dan 1 certificaat heeft. De machinist dient met het bijscholingsinstituut af te stemmen, dat zij van alle certificaten de eindtermen behandelen.

Aanvragen deskundigheidsbewijs
Indien de machinist heeft voldaan aan de bijscholingseis en praktijkervaring, kan de machinist een nieuw TCVT deskundigheidsbewijs aanvragen via het DNV Portal.

BRON: DNV GL Business Assurance B.V.

Bijscholing TCVT mag geen dag meer te laat zijn!

Het beheren van een TCVT-boekje en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de machinist zelf. Vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet er zelf voor zorgen dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is. In overleg met TCVT gaat DNVGL hier streng mee om. Daarom zullen er op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen meer worden verleend.

Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

BRON: TCVT.nl

Achtergrond Bijscholing / hercertificatie verplichting TCVT – persoonscertificaat

Bijscholing / hercertificatie c.q. het op peil houden van benodigde kennis c.q. competenties moet gedurende de geldigheid van het certificaat plaats vinden. Dit moet op verzoek kunnen worden aangetoond met onderliggende documenten. Registratie gebeurt via het TCPR-boekje. De certificaathouder kan hierop gecontroleerd worden, het scholingsinstituut namelijk ook. Door de controle door het scholingsinstituut op de hoeveelheid praktijkervaring en scholing worden alle certificaathouders in de periode van vijf jaar tenminste 2x gecontroleerd. Daarnaast vindt er nog een steekproef plaats door de CKI’s bij 5% van de certificaathouders gedurende de periode van vijf jaar.

Toetstermen hercertificatie

Om als certificaathouder voor hercertificatie in aanmerking te komen, dient te worden aangetoond dat in die vijf (5) jaar door de certificaathouder aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Scholing:

 • Twee (2) scholingsdagen (4 dagdelen) zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut, en
 • Eén scholingsdag (2 dagdelen) wordt gevolgd in de eerste 36 maanden van de periode van vijf jaar, en
 • De tweede scholingsdag wordt gevolgd na de 36ste maand van de periode van vijf jaar, en
 • In de scholingsdagen zijn alle eindtermen en actuele ontwikkelingen m.b.t. dit schema opgenomen, en
 • Van de gevolgde scholing ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van de TCVT erkende opleider en wordt dit aangetekend in het TCPR-boekje.

2. Praktijkervaring:

 • In de periode van vijf (5) jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en
 • Van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de periode van vijf jaar, en
 • De praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring van de certificaathouder in het TCPR-boekje of in het TCVT Praktijkregister.

Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd.

Indien de houder niet kan aantonen over voldoende praktijkervaring te beschikken in de laatste vijf jaar, dan kan hij via een praktijktoets aantonen nog steeds voldoende vakbekwaam te zijn. Een praktijktoets wordt afgenomen conform de eisen zoals vastgelegd in dit schema.

Vervallen certificaat

Als je certificaat om wat voor reden dan ook vervalt, moet een volledig examen worden doorlopen, d.w.z. zowel theorie als praktijk.

Duur / locatie
 • 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de certificatiedatum, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 60 maanden na de certificatiedatum, maar na 36 maanden, op locatie, Montfoort, Utrecht of Bladel;
 • Op locatie kan alleen bij voldoende deelnemers plaatsvinden (vanaf 8 personen).
Maximaal aantal deelnemers

Per docent: maximaal 16 deelnemers.

Verbod op asbestdaken

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen agrarische bedrijven ook nog gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Asbestdak in contact met buitenlucht

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Eigenaar verantwoordelijk voor verwijdering asbestdak

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.

In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.
Handhaving verbod op asbestdaken

Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

BRON: www.RVO.nl